Ouderen buiten de boot door ingewikkelde regels

Inkomensvoorzieningen zoals de huurtoeslag, maar ook bijzondere bijstand, bereiken onvoldoende de mensen waar ze voor bedoeld zijn.

Zorgelijk kijkende oudere dame bezig met administratie
Zorgelijk kijkende oudere dame bezig met administratie Getty Images

In het rapport  ‘Met te weinig genoegen nemen(externe link)’ schrijft de Ombudsman dat veel ouderen in een kwetsbare positie te weinig gebruikmaken van financiële regelingen en andere ondersteuning waar ze recht op hebben. Hij deed onderzoek naar de oorzaken en mogelijke oplossingen.

Diverse oorzaken

Er zijn behoorlijk veel regelingen en potjes, zowel landelijk als lokaal. Veel ouderen kennen een deel van de regelingen niet of denken dat zij er niet voor in aanmerking komen omdat ze bedoeld zijn voor ‘echt arme mensen’. Ook vinden ze het vaak lastig om ze aan te vragen. Bijvoorbeeld omdat het alleen digitaal kan of omdat de procedure ingewikkeld is. Sommige ouderen willen financieel zelfstandig blijven en besparen liever op boodschappen dan dat ze extra ondersteuning aanvragen. Ook het gebrek aan vertrouwen in de overheid vormt een grote drempel voor een deel van de ouderen. Mensen vragen bijvoorbeeld geen toeslag aan omdat ze bang zijn dat ze later grote bedragen moeten terugbetalen.

Proactief en persoonlijk

De Ombudsman adviseert gemeenten en landelijke uitvoeringsinstanties zoals de Belastingdienst om niet te wachten tot ouderen zelf contact opnemen, maar hen juist proactief te benaderen. Liefst ook via persoonlijk contact, zoals telefonisch of via een huisbezoek. Daarbij kunnen ze de samenwerking zoeken met organisaties die ouderen al ondersteunen en goed weten hoe de mensen het beste gevonden, benaderd en geholpen kunnen worden. Om dat goed en gericht te kunnen doen, is het belangrijk dat er goed in kaart wordt gebracht om welke mensen het gaat. En uiteraard moet worden ingezet op het eenvoudiger maken van wet- en regelgeving en daarmee de aanvraagprocedures.

Op basis van vertrouwen

De Woonbond vindt het heel belangrijk dat iedereen die dat nodig heeft, gebruik kan maken van financiële ondersteuning. Met de stijgende prijzen door o.a. inflatie is dat nu harder nodig dan ooit. De complexiteit van regels en misstanden in de uitvoering -zoals rond de toeslagen- geven mensen weinig vertrouwen dat ze deze ondersteuning probleemloos kunnen aanvragen. Dat moet echt verbeterd worden. Door regels goed uit te leggen, procedures eenvoudiger te maken en actief de mensen waar het om gaat te benaderen en wegwijs te maken in het woud van regelingen en te helpen bij het aanvragen. Gemeenten kunnen dat bijvoorbeeld doen door het inzetten van de Voorzieningenwijzer(externe link). Maar in de eerste plaats door als overheid te handelen vanuit vertrouwen en -mocht toch iets mis gaan- daar adequaat en menselijk mee om te gaan.

Dit is een bericht van de Woonbond

Te forse huurverhoging? Maak voor 1 juli bezwaar

Vraagt de verhuurder van jouw sociale huurwoning een forsere huurverhoging dan is toegestaan? Maak dan voor 1 juli bezwaar.

Huisje van 100 euro biljet
Huisje van 100 euro biljet Getty Images

Snelheid is geboden. Jouw bezwaarschrift tegen de voorgestelde huurverhoging moet uiterlijk 30 juni bij de verhuurder liggen. Check dus snel de brief waarin de verhoging werd aangekondigd en kom zo nodig in actie.

Huurverhoging per 1 juli

De huur van een sociale huurwoning mag voor de meeste huurders per 1 juli 2022 met maximaal 2,3 procent worden verhoogd. Forsere stijgingen zijn alleen toegestaan als je relatief weinig huur betaalt of relatief veel verdient. Gaat je huurverhoging later in? Dan moet je voor die datum bezwaar maken.

Check huurverhoging

Of bezwaar maken zin heeft, kun je controleren op Check huurverhoging 2022. Afhankelijk van jouw antwoorden, kun je vervolgens een modelbezwaarbrief van de Woonbond downloaden. Ook de Huurcommissie heeft een modelbrief(externe link) waarmee je bezwaar kunt maken. Je kunt overigens ook bezwaar maken door de oude huurprijs te blijven betalen. 

2,3 procent voor meeste huurders

 • Betaal je meer dan €300,- kale huur? Dan mag de huur met maximaal 2,3 procent worden verhoogd.
 • Betaal je minder dan €300,- kale huur? Dan mag de huur met maximaal 25 euro omhoog.

Meer inkomen? Meer huur

Huurders met een relatief hoog inkomen kunnen een hogere huurverhoging voor hun kiezen krijgen, ondanks principieel protest van de Woonbond tegen deze inkomensafhankelijke huurverhoging.

 • Woon je alleen en verdien je tussen €47.948 en €56.527 per jaar? Dan mag de huur met maximaal €50,- omhoog.
 • Ben je met twee of meer personen en verdien je gezamenlijk tussen €55.486 en €75.369? Ook dan mag de huur met maximaal €50,- omhoog.
 • Woon je alleen en verdien je meer dan €56.527 per jaar? Dan mag de huur met maximaal €100,- omhoog.
 • Ben je met twee of meer personen en verdien je gezamenlijk meer dan €75.369? Ook dan mag de huur met maximaal €100,- omhoog.

Te laat? Geen verhoging

Behalve tegen een te forse huurverhoging kun je met succes bezwaar maken tegen een te laat aangekondigde verhoging. De brief over de nieuwe huur per 1 juli hoorde voor 1 mei bij jou binnen te zijn. Was dat niet het geval? Dan mag de verhoging niet per 1 juli worden doorgevoerd.

Huis met gebreken

Ook mag de huur niet worden verhoogd als de Huurcommissie of de rechter een huurverlaging heeft uitgesproken, omdat jouw woning ernstige gebreken vertoont. Zolang de gebreken niet zijn verholpen, is een huurverhoging verboden. Ook als jouw zaak bij de Huurcommissie nog loopt, mag de huur niet worden verhoogd.

Twee vervolgstappen

Na jouw bezwaarschrift zijn er twee mogelijke vervolgstappen. Als de verhuurder het bezwaar direct honoreert, dan gaat de voorgestelde huurverhoging niet door. Betwist de verhuurder jouw gelijk? Dan moet de huisbaas aan de Huurcommissie vragen de huurverhoging te beoordelen.

Vrije sector

Huur je overigens in de vrije (geliberaliseerde) sector? Dan mag je verhuurder je huur met maximaal 3,3 procent verhogen. Tenzij er in je contract een lagere huurverhoging is afgesproken. In dat geval gelden de afspraken in je contract.

Kun je de extra huurverhoging laten terugdraaien?

Kreeg je in 2019 of in 2020 een extra huurverhoging omdat je inkomen relatief hoog was, maar heb je nu een laag inkomen? Je kunt de extra huurverhoging uit eerdere jaren ongedaan laten maken. Omdat er in 2021 een huurbevriezing was, geldt de regeling niet voor dat jaar.

Let wel, het gaat alleen om het inkomensafhankelijke deel van de huurverhoging. En het kan alleen als je inkomen gedaald is tot onder de inkomensgrens voor de inkomensafhankelijke huurverhoging in het jaar dat je de huurverhoging kreeg. 

Inkomensafhankelijke deel huurstijging terugdraaien

Steeg je huur voor je sociale huurwoning meer dan 4,1% (2019) of 5,1%? (2020)? Je kunt het deel dat je hierboven aan huurverhoging kreeg dan nog laten terugdraaien.  Dat kan als je huishoudinkomen is gedaald tot onder de inkomensgrens voor de inkomensafhankelijke huurverhoging in dat jaar. Voor 2019 was die grens €42.436,-. In 2020 was het €43.574,-. 

Is je inkomen gedaald omdat je bijvoorbeeld:

 • met pensioen bent gegaan
 • minder bent gaan werken of ontslagen bent
 • alleen bent gaan wonen

Dan is het dus goed om te controleren of je in aanmerking komt voor het terugdraaien van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Heb je recht op huurverlaging? Stuur dan een brief aan je verhuurder. Hier vind je een voorbeeld van een huurverlagingsbrief(externe link). Gaat de verhuurder niet akkoord? Stap dan naar de Huurcommissie. Je kunt de verhoging dan terugdraaien via deze procedure van de huurcommissie(externe link)

Extra huurverhoging in 2022

Dit jaar werkt de inkomensafhankelijke huurverhoging anders. Deze huurverhoging is geen percentage van de huurprijs meer, maar een vast bedrag. Dat bedrag komt niet bovenop de reguliere huurverhoging, maar komt er voor in de plaats. Verder zijn er nu meer inkomensgrenzen: voor alleenwonenden zijn ze anders dan voor huishoudens van meer personen. Wat nog wel hetzelfde is: om te bepalen of een verhuurder een inkomensafhankelijke huurverhoging mag vragen wordt gekeken naar het inkomen dat je huidige huishouden twee jaar geleden had.

Vraagt je verhuurder dit jaar een inkomensafhankelijke huurverhoging? En is dat omdat je in 2020 een voor jouw doen ongebruikelijk hoog inkomen had? Bijvoorbeeld omdat je:

 • een ontslagvergoeding kreeg
 • een uitkering uit lijfrente kreeg
 • extra inkomen had vanwege een bonus of overwerk

Maak dan bezwaar tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. Heeft je bezwaar geen kans van slagen omdat je inkomen in 2021 nog vrij hoog was en pas sinds 2022 weer laag? Weet dan dat je ook volgend jaar nog kunt regelen dat de huurverhoging van 2022 naar beneden wordt bijgesteld. Zodra je kunt aantonen dat je inkomen is gedaald tot onder de inkomensgrens die voor jouw huishouden geldt, kun je de inkomensafhankelijke huurverhoging ongedaan laten maken. 

Hulp bij huurverlaging

Wil je hulp bij het vragen van huurverlaging na een inkomensdaling en ben je lid van de Woonbond? Je kunt terecht bij de Huurderslijn voor verder advies.

Dit is een bericht van de Woonbond

Groter deel inkomen gaat op aan huur

Door stijgende huurprijzen en een achterblijvende inkomensontwikkeling zijn huurders meer van hun inkomen kwijt aan hun huurwoning. Dat blijkt uit de recent gepubliceerde CBS-cijfers voor het driejaarlijkse Woononderzoek Nederland (WoON 2021).

De Woonbond vindt dat de huurprijsontwikkeling aan banden moet worden gelegd, omdat deze hoger is dan de inkomensstijging van huurders.

Stijgende huur

In 2021 betaalden huurders gemiddeld € 670,- per maand aan huur. Dat is 6% meer dan in 2018. Rekening houdend met de huurtoeslag betaalde de gemiddelde huurder in 2021 € 578,- per maand (netto huur), een toename van 8% ten opzichte van 2018. Het gemiddeld netto besteedbaar inkomen van huurders steeg iets minder hard dan de netto huur. De gemiddelde netto huurquote, het deel van het besteedbare inkomen dat wordt betaald aan netto huur, steeg daarmee van 25% naar 25,6%.

De bijkomende woonuitgaven, bestaande uit lokale belastingen en energielasten, zijn sinds 2018 iets gedaald. Daardoor daalde de ‘woonquote’, het deel van het besteedbaar inkomen dat wordt betaald aan de netto woonuitgaven, licht. Maar de gegevens die ten grondslag liggen aan dit driejaarlijkse Woononderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken, dateren van vóór de forse energieprijsstijgingen van de afgelopen maanden. De Woonbond waarschuwt daarom dat de woonquote bij veel hurende huishoudens helemaal niet gedaald zal zijn.

Huurders kunnen tegenvallers minder goed opvangen

Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘De cijfers tonen aan dat de huren te hard stijgen ten opzichte van de loonontwikkeling. Dat kan niet zo door blijven gaan. Dat zorgt er namelijk ook voor dat huurders andere tegenvallende uitgaven, zoals nu bijvoorbeeld de stijgende prijzen voor energie en boodschappen, minder goed kunnen opvangen.’

Woonquote kopers en huurders

Huurders in de particuliere sector zijn het meest kwijt aan wonen. De woonquote is hier maar liefst 41,8%. Voor huurders bij een corporatie is dit 33,8% en voor kopers 23,4%. De huurprijzen in de particuliere huursector zijn dan ook fors gestegen de afgelopen jaren.

Aandeel private vrije huursector gestegen

Het aantal huurwoningen van commerciële aanbieders met een huurprijs boven de zogenaamde liberalisatiegrens (in 2022 ligt deze op €763,-) is met 44% toegenomen. Binnen dat segment nam het aantal private huurwoningen met een dure huur (vanaf € 1.000) het sterkst toe: van 136.000 in 2018 tot 239.000 in 2021 (+76%). Het aandeel van de private vrije huursector in de totale huurvoorraad steeg in die periode van 12% tot 18%.

Meer huurders wonen te duur

Het aantal huurders met een laag inkomen en te hoge huur is licht gestegen ten opzichte van 2018. Het gaat om 2021 om 353.000 hurende huishoudens.  De zogenaamde ‘goedkope scheefhuurders’ (huurders met een inkomen boven de lage inkomensgrens voor de inkomensafhankelijke huurverhoging en een huur onder de liberalisatiegrens) bewonen slechts zo’n 7% van de corporatiewoningen. Alhoewel in de definitie van het Centraal Bureau voor de Statistiek een huurder die meer betaalt dan de liberalisatiegrens niet meer aangemerkt wordt als ‘scheefhuurder’ komen deze huurders krom genoeg nog steeds in aanmerking voor een forse inkomensafhankelijke huurverhoging.

Nog steeds veel woningen met schimmel

Maar liefst 72% van de huurders is tevreden met de kwaliteit van de woning. Toch zijn er ook veel woningen met problemen. Ook dit jaar was er in de CBS-enquête weer aandacht voor problemen met schimmel in de woning. Bij corporatiewoningen nam het aandeel huurders dat aangeeft last te hebben van vocht en/of schimmel in huis af van 28% in 2018 naar 24% in 2021. Bij private huurwoningen is een vergelijkbare verbetering te zien (van 27% naar 23%).

Schimmel door slechte ventilatie of doorslaand vocht

De badkamer is met afstand de plek in huis waar schimmel het vaakst voorkomt, gevolgd door de slaapkamer en woonkamer. Bij de helft van de woningen met schimmel zijn volgens de bewoners ventilatieproblemen (mede) de oorzaak. Doorslaand vocht van de muren/gevel is bij 31% een oorzaak van de schimmel. Er valt dus nog een flinke slag te maken in het aanpakken van woningkwaliteit.

Energielabel

Van de corporatiewoningen heeft 74% label A, B of  C. Dat was in 2015 nog 58%. Procentueel gezien zijn de slechtste labels te vinden in de private huursector. Daar heeft 34% energielabel D of lager. In de private huursector wonen vooral huishoudens met een laag inkomen in slecht geïsoleerd woningen.

Dit is een bericht van de Woonbond

Huurverhoging 2022 in beeld

De huurverhoging in 2022 moet aan veel (nieuwe) regels voldoen. De Woonbond zette de belangrijkste regels op een rij in deze uitlegvideo.

Uitlegvideo huurverhoging 2022. Je huurverhoging controleren? Doe dan de online huurverhogingscheck.

Voor de huurverhoging maakt het uit in wat voor woning je woont. Voor kamerbewoners geldt een maximale huurverhoging van 2,3%. Voor huurders van een zelfstandige woning, wordt er gekeken naar de huurprijs, in welke sector je huurt, en het inkomen van het huishouden.

Vrije sector

Voor huurders in de vrije sector geldt een maximum van 3,3 procent. Staat er een lagere maximale huurverhoging in je contract? Dan geldt dit lagere percentage als maximum.

Sociale sector

Voor huurders in de sociale sector geldt dat de huurverhoging niet hoger mag zijn dan 2,3%, tenzij je een huurprijs hebt onder de €300,- of je vanwege je inkomen een inkomensafhankelijke huurverhoging kunt krijgen. Voor huurwoningen onder de €300,- geldt een maximale huurverhoging van 25,-

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Voor de inkomensafhankelijke huurverhoging voor sociale huurders zijn er twee stappen. Huurders kunnen, afhankelijk van het inkomen een huurverhoging van €50,- of €100,- krijgen. Daarbij wordt er ook onderscheid gemaakt tussen alleenwonenden en meerpersoonshuishoudens.

Alleenwonend

Tussen € 47.948 en € 56.527 –> 50 euro huurverhoging
Hoger dan € 56.527 –> 100 euro huurverhoging

Niet alleenwonend

Tussen € 55.486 en € 75.369 –> 50 euro huurverhoging
Hoger dan € 75.369 –> 100 euro huurverhoging

Doe de online huurverhogingscheck

Daarnaast zijn er nog veel redenen om bezwaar te maken waarmee je een huurverhoging kunt tegenhouden. Lees ze in het overzichtsartikel. Of doe de online huurverhogingscheck om te controleren of je de huurverhoging aan de regels voldoet.

Dit is een bericht van de Woonbond

Strengere aanpak huurhuizen met slecht label nodig

Verhuurders mogen woningen met een E-, F- of G-label vanaf 2030 niet meer verhuren. Dat staat in de verduurzamingsplannen(externe link) die de minister van Volkshuisvesting Hugo de Jonge gisteren presenteerde. De Woonbond is blij dat de minister een harde grens trekt, maar heeft ook kritiek: het gaat te langzaam.

Oude appartementen in de steigers
Renovatie van oude huurwoningen in Amsterdam GettyImages

De Woonbond mist een dwingende aanpak op korte termijn voor het verduurzamen van slechte huurwoningen in de verduurzamingsplannen van de minister. “Voor de individuele huurder is het een veel te langzaam traject,” zei Woonbond-directeur Zeno Winkels gisteren in het achtuurjournaal(externe link). Huurders in slecht geïsoleerde woningen hebben maandelijks te maken met een torenhoge energierekening. Voor hen is 2030 nog heel ver weg.

Nu dwingende maatregelen nodig

De Woonbond wil dat enkelglas zo snel mogelijk een gebrek wordt. Gebreken zorgen bij de Huurcommissie en de rechter direct voor een huurverlaging. “Enkelglas hoort in het museum, niet in een woning,” reageert Zeno Winkels. Verder pleit de Woonbond al jaren voor het bevriezen of verlagen van de huurprijzen van huizen met slechte labels. Met deze maatregelen dwing je verhuurders direct om hun woningen te verduurzamen en tegelijk help je huurders met energiearmoede. 

Verhuurders komen niet in actie

Nu betalen huurders vaak én een hoge huurprijs én een hoge energierekening, terwijl ze zelf niets aan de woning kunnen verbeteren. Op het Meldpunt Energiealarm van de Woonbond geven acht van de tien melders die om isolerende en besparende maatregelen hebben gevraagd, aan dat de verhuurder niet in actie komt.

Instemming bij verduurzaming blijft nodig

De Woonbond heeft ook kritiek op de aanpassing van het instemmingsrecht, die de minister voorstelt. De minister wil dat voor renovatievoorstellen die leiden tot een lagere energierekening zonder instemming kunnen worden uitgevoerd. De Woonbond is hier fel tegen. Winkels: “Een renovatievoorstel gaat om meer dan de energierekening. Het is onbestaanbaar om huurders nul zeggenschap te geven alleen omdat de energierekening daalt. Zo ondergraaf je het draagvlak onder verduurzaming.”

Moderner initiatiefrecht

Wel is de Woonbond tevreden over het uitbreiden van het initiatiefrecht voor huurders. Hierdoor krijgen huurders meer mogelijkheden om verduurzamende renovatie af te dwingen bij de verhuurder. Moderne verduurzaming, zoals zonnepanelen of een hybride warmtepomp vallen nu niet onder het initiatiefrecht. Ook is de standaard van de isolerende maatregelen te laag in de huidige regeling. Daar wil de minister wat aan doen. Ook moet het voor huurders in wooncomplexen mogelijk worden verduurzaming met 70% instemming van de huurders collectief af te dwingen.

Dit is een bericht van de Woonbond

Meer zonnepanelen voor huurders

Als het aan de minister van Klimaat Rob Jetten ligt, profiteren straks meer huurders van een lagere energierekening door zonnepanelen. Dat schijft hij in de Zonnebrief(externe link) die hij op 20 mei aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Man installeert zonnepanelen op dak
Installatie van zonnepanelen op het dak van een huis. Getty Images

In 2030 wil Nederland 55% minder CO2 uitstoten, en in 2050 klimaatneutraal zijn. Daarom moeten we sneller duurzame energie opwekken, zoals windenergie en zonne-energie. Omdat er heel veel duurzame energie nodig is, zijn alle vormen van duurzaam opgewekte stroom en warmte nodig. De minister wil dat er veel meer zonnepanelen op daken komen. Zijn plannen heeft hij in de Zonnebrief geschreven.

Voordeel voor huurder en verhuurder

Omdat huurders geen eigen dak hebben, kunnen huurders niet zelf besluiten zonnepanelen te nemen. Soms vindt een verhuurder het goed als de huurder zelf zonnepanelen op het dak legt, maar lang niet altijd. Ook kunnen veel huurders zonnepanelen niet betalen. Verhuurders leggen vaak geen zonnepanelen op het dak, omdat zij de zonnepanelen moeten kopen maar er geen voordeel van hebben: de huurder krijgt een lagere energierekening. Daarom wil de minister maatregelen nemen om te zorgen dat verhuurders en huurders allebei voordeel hebben en houden van zonnepanelen.

Maatregelen

Om te zorgen dat meer huurders zonnepanelen krijgen, stelt de minister deze maatregelen voor:

 • Zorgen dat verhuurders hun investering kunnen terugverdienen door de kosten voor zonnepanelen te verlagen. De minister wil dat verhuurders geen btw hoeven te betalen voor het kopen en installeren van zonnepanelen.
 • Particuliere verhuurders en vastgoedbeleggers stimuleren om in zonnepanelen te investeren en de kosten te verrekenen in de huur of de servicekosten. Woningcorporaties doen dit vaak al.
 • Zonnepanelen opnemen in het initiatiefrecht van huurders, zodat zij zelf de verhuurder kunnen vragen om zonnepanelen.

Zonnepanelen in de buurt

Soms kunnen zonnepanelen niet op het dak van een huurhuis gelegd worden. Om te zorgen dat de huurders toch van zonnestroom gebruik kunnen maken, wil de minister ook zorgen dat zij gebruik kunnen maken van zonne-energie in de buurt. Dat kunnen zonnepanelen op de dak van een gebouw in de buurt zijn of bijvoorbeeld zonnepanelen die op een veld in de buurt liggen.

Afbouw salderingsregeling uitgesteld

Minister Jetten heeft ook besloten dat het afbouwen van de salderingsregeling(externe link) uit te stellen van 2023 naar 2025. Hierdoor krijg je de komende twee jaar nog steeds hetzelfde bedrag voor de stroom die je aan het energiebedrijf levert als voor de stroom die je afneemt. Daarna krijg je steeds minder geld voor de stroom die je aan het net levert. Na 2030 krijg je hier alleen nog de minimale stroomprijs voor. Omdat het afbouwen vanaf 2025 sneller gaat, maakt het uiteindelijk voor mensen met zonnepanelen geen groot verschil met het eerdere plan.

Wat vindt de Woonbond?

De Woonbond is blij met de aankondiging dat zonnepanelen in het initiatiefrecht worden opgenomen, zodat huurders zelf om zonnepanelen kunnen vragen. Maar de Woonbond vindt dat de salderingsregeling moet blijven. De Woonbond vindt het redelijk, dat als je stroom opwekt en aan het elektriciteitsnet geeft, je hier het bedrag voor krijgt dat je ook betaalt voor de afgenomen stroom aan het energiebedrijf. En het is een goede prikkel voor plaatsing van zonnepanelen op alle woningen.

Webinar Zonnepanelen voor huurders

Wil je meer weten over zonnepanelen voor huurders? Op woensdagochtend 22 juni organiseert de Woonbond hierover een webinar. Kun je die woensdag niet live kijken, schrijf je dan toch in: je ontvangt een link om het webinar terug te kijken.

inschrijven voor webinar 22 juni

Dit is een bericht van de Woonbond

Duurzamere verwarming standaard vanaf 2026

Vanaf 2026 zijn alle woningeneigenaren en dus ook verhuurders verplicht om een (hybride) warmtepomp of andere duurzame verwarming te installeren als de cv-ketel of gaskachel vervangen moet worden. Dat heeft het kabinet vorige week bekendgemaakt(externe link). De Woonbond is blij met deze stap.

cv-ketel met hybride warmtepomp
Cv-ketel met hybride warmtepomp-unit binnen. Naast de binnen-unit, is er ook een buiten-unit. Getty Images

De overstap van fossiele naar duurzame energie gaat te langzaam. Bovendien zijn gas, olie en steenkool erg duur en is de energierekening van de meeste mensen erg hoog. Daarom neemt de overheid grote maatregelen om te zorgen dat de verduurzaming sneller gaat en we steeds minder fossiele energie nodig hebben.

Duurzamer verwarmen

Een hybride warmtepomp is een warmtepomp gekoppeld aan een cv-ketel. Met een hybride warmtepomp kan je ongeveer 60% gas besparen. Goed geïsoleerde huizen kun je zelfs verwarmen met een warmtepomp zonder cv-ketel. Zo’n warmtepomp gebruikt alleen stroom. In een deel van Nederland is of komt een warmtenet. Met een aansluiting op een warmtenet kun je een woning ook verwarmen zonder gas.

Lagere energierekening

De Woonbond is blij met deze maatregel. “Het is een stap die nu gezet moet worden,” zegt Bastiaan van Perlo, belangenbehartiger energie bij de Woonbond. “De energierekening van huurders en de CO2-uitstoot moet omlaag. Een hybride warmtepomp gaat daarbij helpen.” Voorwaarde van de Woonbond is wel dat woningen goed genoeg geïsoleerd zijn om voordeel van de hybride warmtepompen te kunnen hebben. Het verbeteren van slechte energielabels (E, F en G) is daarom noodzakelijk.

Goed isoleren

“Een elektrische warmtepomp zonder cv-ketel is voor huurders het meest aantrekkelijk,” zegt Van Perlo. “Omdat huurders dan ook geen vastrecht voor gas meer betalen. Dat scheelt veel geld. De woning moet dan wel echt goed geïsoleerd zijn.” De Woonbond blijft inzetten op het goed isoleren van alle huurwoningen. Huizen met een slecht label moeten als eerste worden aangepakt.

Slim investeren

Omdat een hybride warmtepomp wel 15 tot 20 jaar meegaat, adviseert de Woonbond verhuurders om goed na te denken over inzet van hybride warmtepompen. Bijvoorbeeld door te zorgen dat deze warmtepompen in andere woningen hergebruikt kunnen worden als woningen van het gas afgesloten worden. In elke gemeente zijn er wijken die al voor 2030 van het aardgas worden afgesloten. Voor de huizen in deze wijken is een elektrische warmtepomp of een warmtenet waarschijnlijk slimmer.

Dit is een bericht van de Woonbond

Huurcommissie werkt achterstanden weg

Onlangs  publiceerde de Huurcommissie haar jaarverslag over 2021. De commissie heeft er sterk op ingezet om de grote achterstand in zaken structureel weg te werken.

Vrouw met stapel werk
Getty Images

De Huurcommissie heeft zo haar (einde jaar) werkvoorraad in een jaar teruggebracht van 9.408 zaken naar 3.386 zaken. Met deze ‘gezonde’ werkvoorraad kan de commissie weer zoveel mogelijk binnen de wettelijke termijn van vier maanden uitspraken doen.

Vooral geschillen over huurprijs en servicekosten

De Huurcommissie handelde in 2021 16.616 zaken af. Er stroomden 10.595 verzoeken binnen, merendeels huurprijsgeschillen en servicekostengeschillen. In 2021 zijn er, vanwege de huurbevriezing, weinig huurverhogingsgeschillen ingediend.

Overspannen woningmarkt

De Huurcommissie verwacht dat het aantal geschillen dat aan haar wordt voorgelegd, niet zal afnemen in deze overspannen woningmarkt. Door het voornemen om de rol van de Huurcommissie als geschillenbeslechter te verbreden naar het middensegment, zal haar ‘workload’ verder toenemen.

Dit is een bericht van de Woonbond