Gemeenten, huurders en woningcorporaties: grote behoefte aan betaalbare huurwoningen blijft

Het gaat nog steeds niet goed met de Nederlandse woningmarkt. Het totaal aantal sociale huurwoningen neemt af, terwijl steeds meer woningzoekenden een beroep doen op goedkope huurwoningen. Steeds meer mensen hebben het financieel moeilijker gekregen en kunnen nauwelijks hun huur- en energierekening betalen. Ook wonen meer mensen in een huis waarvan de huur hoog is ten opzichte van hun inkomen.

Dit concluderen Aedes, G4, G32, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Woonbond naar aanleiding van de rapportage ‘Staat van de Woningmarkt' van het ministerie van BZK. Woningcorporaties en huurders sloten al een huurakkoord om de huren minder te verhogen dan het kabinet voorstaat.

Toenemende behoefte aan betaalbare huurwoningen

Naast de betaalbaarheid van huurwoningen maken Aedes, gemeenten en de Woonbond zich zorgen om de woningvoorraad. Volgens de Staat van de Woningmarkt kan het aantal sociale huurwoningen de komende tien jaar dalen, omdat de vraag naar sociale huur op lange termijn zal afnemen. Gemeenten, Woonbond en Aedes  hebben grote twijfels bij deze prognose. Het is lastig te voorspellen hoe woonvoorkeuren zich ontwikkelen. De vraag naar goedkope huurwoningen is ook afhankelijk van keuzes die een nieuw kabinet in 2017 gaat maken.

Op basis van landelijke cijfers blijkt juist dat een steeds grotere groep mensen in Nederland is aangewezen op de sociale huursector en dat aantal zal blijven stijgen. Door inkomensdaling, maar ook door de toename van kwetsbare doelgroepen als vergunninghouders, ouderen en mensen met een zorgvraag die zelfstandig blijven wonen.

Behoefte aan maatwerk

Ook regionaal kunnen omstandigheden zeer sterk verschillen, waardoor gemeenten, huurders en corporaties andere keuzes moeten maken dan de Staat van de Woningmarkt voorspelt. Zo constateert de Autoriteit Woningcorporaties in het Sectorbeeld 2016 dat de financiële ruimte verschilt per regio. En de vraag of er voldoende bestedingsruimte is voor de noodzakelijke fysieke opgave, is in elke regio volgens de Autoriteit niet eenduidig te beantwoorden. Zo'n gedifferentieerd beeld vraagt niet om landelijk beleid, maar juist om ruimte voor maatwerk en waar nodig een stimulerende en faciliterende rol van het Rijk.

Verhuurderheffing: jaarlijks 1,7 miljard minder investeringen

Om de doorstroming uit sociale huurwoningen op gang te brengen, zijn er meer betaalbare huurwoningen nodig voor de middeninkomens. Beleggers en pensioenfondsen moeten daarom nu gaan investeren in middeldure huurwoningen.

Tegelijkertijd moeten er genoeg goedkope huurwoningen beschikbaar blijven en moet de bestaande woningvoorraad worden verduurzaamd. Deze enorme opgaven kunnen corporaties, gemeenten en huurders niet voor elkaar krijgen zolang het rijksbeleid niet wijzigt. De verhuurderheffing haalt jaarlijks 1,7 miljard weg uit de sociale huisvesting. Dat geld kan niet gebruikt worden om goedkope huurwoningen te bouwen, huurwoningen energiezuiniger te maken of huren laag te houden. Op langere termijn ondergraaft dat de sociale volkshuisvesting waar Nederland zo trots op mag zijn.

Dit artikel is overgenomen van de website van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten VNG

Aanvullende maatregelen nodig om doelen energiebesparing te halen

Woningbouwcorporaties investeren te weinig in maatregelen om energie te besparen bij huurwoningen. De doelen die zijn afgesproken in het Energieakkoord worden mede daardoor nog lang niet gehaald. Dat blijkt uit de Nationale Energieverkenning (NEV) 2015.

Lees verder op de website van de Woonbond

NWS verkoopt dure woningen om te kunnen bouwen

PERSBERICHT 

NWS verkoopt dure woningen om te kunnen bouwen 

De Noordwijkse Woningstichting gaat de komende jaren een aantal grote eengezinswoningen verkopen. De opbrengsten zullen worden gebruikt voor de nieuwbouw van compacte, betaalbare levensloopbestendige huurwoningen voor één- en tweepersoonshuishoudens in Noordwijk. Voor de huidige huurders van de woningen verandert er niks.

De NWS wil de komende jaren flink wat sociale nieuwbouw realiseren in Noordwijk. Directeur Auke Uilkema: “We streven naar 30 tot 50 woningen per jaar. En denken dan met name aan compacte woningen die geschikt zijn voor senioren en voor één- en tweepersoonshuishoudens in Noordwijk. Daarmee spelen we in op de woningbehoefte in Noordwijk. Er is grote behoefte aan betaalbare sociale huurwoningen met een huurniveau van circa € 550 per maand. De NWS is graag bereid om deze woningen neer te zetten, maar we zijn daarvoor wel afhankelijk van de gemeente Noordwijk die hiervoor bouwlocaties moet aanwijzen”.

Het realiseren van zo’n bouwstroom vergt aanzienlijke investeringen. De NWS wil de benodigde middelen niet halen uit extra huurverhogingen, want dat zou de bestaande voorraad alleen maar duurder maken. In plaats daarvan wil de NWS de komende jaren een aantal dure huurwoningen verkopen. Uilkema: “Het gaat om grote eengezinswoningen die bij leegkomen zo duur zijn dat ze uit de sociale voorraad vallen. De huurprijzen bedragen al gauw € 800 tot € 1000 per maand. Ze komen daarmee in de vrije sector en zijn dus onbetaalbaar voor mensen met een bescheiden portemonnee. Als we zo’n woning verkopen halen we als het ware het geld uit de stenen, om er weer nuttige dingen mee te kunnen doen voor de Noordwijkse volkshuisvesting”.

Dat betekent niet dat er de komende tijd op grote schaal woningen verkocht zullen worden. Uilkema hierover: “We willen allereerst de huurders van onze eengezinswoningen in Boechorst (Bergweg, Overbeek en Biezenland) de gelegenheid geven om hun eigen woning tegen marktwaarde te kopen. De NWS heeft de betreffende huurders inmiddels schriftelijk geïnformeerd. Als een huurder geen interesse heeft verandert er helemaal niks. Hij kan gewoon blijven huren, de woning wordt pas verkocht als de huurder te zijner tijd de huur opzegt”.