Gemeente, NWS en SHN zetten handtekeningen onder Prestatieafspraken 2019-2022

Persbericht Noordwijk, 17 december 2018

Gemeente, NWS en SHN zetten handtekeningen onder Prestatieafspraken 2019-2022

Nieuwbouw versnellen en investeren in duurzaamheid

Het versnellen van de nieuwbouwplannen, fors investeren in duurzaamheid en het betaalbaar houden van de huren. Dat zijn de speerpunten in de Prestatieafspraken 2019-2022 waar de gemeente Noordwijk, de Noordwijkse Woningstichting en de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk hun handtekening onder zetten.

De prestatieafspraken bevatten daarnaast nog een uitgebreid pakket aan maatregelen over onder meer het bevorderen van de doorstroming, de huisvesting van kwetsbare en sociaal zwakkere groepen en het werken aan de leefbaarheid en het ongestoord woongenot.

Het zijn de laatste prestatieafspraken met het college van de ‘oude’ gemeente Noordwijk. Met het oog op de fusie met Noordwijkerhout is vooral ingezet op het voortzetten van de lopende afspraken, die steeds een termijn van vier jaar bestrijken.

Bouwlocaties

De noodzaak om in de kern Noordwijk van de nieuwe gemeente het aantal sociale huurwoningen te vergroten, wordt in de Prestatieafspraken 2019-2022 nog eens onderstreept. Na de oplevering van de 40 zorggeschikte appartementen aan het Rederijkersplein, wil de NWS snel door met de bouwlocatie Northgo, het plaatsen van tijdelijke woonunits en de bouw van het Julianahof aan de Albertus van Velsenstraat.

“Een aanjaagteam van gemeente en NWS bekijkt hoe we de uitvoering van de huidige plannen kunnen versnellen”, zegt wethouder Wonen Dennis Salman. “Met de NWS en de Stichting Huurdersbelangen blijven we daarnaast ook nieuwe bouwlocaties verkennen.”

CO2-neutraal

De woningen van de NWS hebben momenteel al gemiddeld energielabel B, een prestatie die eigenlijk pas voor 2021 hoefde te worden gehaald. “Maar dat is geen reden om achterover te leunen”, meent directeur-bestuurder Willem van Duijn van de woningcorporatie. “Met de gemeente en de SHN werken we aan een gezamenlijke routekaart richting een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050.” Voor het eigen aandeel in het halen van deze doelstelling trekt de NWS jaarlijks 1,5 miljoen euro extra uit.

Ondanks de forse investeringen in duurzaamheid en nieuwbouw spreken de drie partijen in de prestatieafspraken af dat de huren slechts gematigd worden verhoogd. Bij de woningtoewijzing past de NWS de huurprijzen zodanig aan dat er voor de laagste inkomens voldoende aanbod blijft. “Als SHN zitten we aan tafel en houden we de vinger aan de pols”, benadrukt voorzitter Bernard Koëter van de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk. “Zo kunnen we ook direct van ons laten horen, als dat nodig is.”

Fusiepartners

Met ingang van 2020 wordt opnieuw vorm en inhoud gegeven aan het proces van de prestatieafspraken, binnen de ‘nieuwe’ gemeente Noordwijk. Dan is er ook sprake van waarschijnlijk meer dan één partij voor het uitvoeren van de sociale volkshuisvestingsplannen. Zowel de NWS als woningstichting Sint Antonius van Padua zijn in gesprek met verschillende fusiepartners.

Brief aan de onderhandelaars voor het nieuwe college van B&W van Noordwijk

Aan:

 • De onderhandelaars voor het nieuwe college van B&W van Noordwijk

 • In afschrift aan:

  • College B&W van Noordwijk

  • College B&W van Noordwijk

  • Directeur-bestuurder NWS

  • Directeur-bestuurder Sint Antonius van Padua

  • Stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout en De Zilk

  • Stichting Huurdersbelangen De Duinstreek

  • Media

 

Noordwijk, 14 december 2018

 

Betreft: Open brief Stichting Huurdersbelangen Noordwijk aan onderhandelaars voor het nieuwe college van B&W van Noordwijk

 

Geacht onderhandelaars,

 

U zult ook kennis hebben genomen van de intentieovereenkomst die is gesloten tussen de corporaties Sint Antonius van Padua (AvP) uit Noordwijkerhout en Dunavie uit Katwijk.

 

Als SHN hebben we met grote verbazing kennisgenomen van deze stap.

De corporaties Stek (Lisse), Vooruitgang (Sassenheim), AvP en de Noordwijkse Woningstichting (NWS) zijn sinds enkele maanden met elkaar in overleg over een fusie om een regionale woningcorporatie te vormen gericht op de volkshuisvestelijke belangen van de Bollenstreek. Bij een fusie ligt het voor de hand voor corporaties die in hetzelfde werkgebied opereren te kiezen. Dit geldt voor de genoemde vier corporaties in de Bollenstreek. Deze corporaties hebben veel met elkaar gemeen, zowel wat betreft volkshuisvestelijke opgave als wat betreft beleid, doelstellingen.

De woningmarktomstandigheden zijn in grote lijnen vergelijkbaar.

Dunavie opereert vooral op de regionale Leidse woningmarkt.

 

Wij begrijpen de stap van AvP dan ook niet.

 

Vanuit onze huidige rol, opkomen voor de belangen van de huurders in het huidige Noordwijk, zien wij een aantal bezwaren tegen een fusie van AvP met Dunavie.

 

 • Evenals andere jaren hebben voor 2019 de huidige gemeente Noordwijk, NWS en SHN zogenaamde prestatieafspraken vastgelegd. In Noordwijkerhout zijn ook soortgelijke afspraken gemaakt tussen gemeente, AvP en de Stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout en De Zilk (HBNZ).
  Zonder fusie zitten in 2019 AvP en NWS en de twee huurdersorganisaties beiden met de nieuwe gemeente Noordwijk aan tafel om de vinger aan de pols te houden over de afspraken voor 2019.

 • In 2020 zit na de fusie van AvP met Dunavie voor bespreking van de prestatieafspraken naast de NWS (waarschijnlijk inmiddels gefuseerd met Stek en de Voortuitgang) ook Dunavie aan tafel. Dunavie zal op dat moment als grote corporatie, met een relatief klein bezit in Noordwijk (de woningen van AvP), zich ook willen laten horen. Wij kunnen ons voorstellen dat ook de wethouder van Katwijk zich graag uitgenodigd ziet bij dit overleg. Dunavie zal mogelijk ook een deel van de nieuwbouwopgave als taak willen zien.
  Deze ontwikkeling zien wij als SHN om meerdere redenen niet graag. Een fusie naar een regionale Bollen4-corporatie (incl. AvP) maakt de inbreng van de belangen van huurders al een stuk complexer. De inbreng van deze belangen met Dunavie aan tafel maakt dit alles veel te ingewikkeld met als risico dat de concurrentie van twee corporaties binnen één gemeente de inbreng van de huurders ondersneeuwt.

 • Hoewel de belangen van de huurders van AvP niet onze verantwoordelijkheid zijn, maken we ons hierover toch zorgen. Dunavie onderhoudt geen gemakkelijke relatie met de eigen belangenorganisatie Stichting Huurdersbelangen De Duinstreek (SHD). Deze moeizame relatie biedt mogelijk geen goed perspectief voor de huurders van AvP.

 

Bernard Koëter

Voorzitter Stichting Huurdersbelangen Noordwijk

 

Lange wachtlijsten door tekort sociale huurwoningen

Mensen staan gemiddeld bijna negen jaar op een wachtlijst  voor een sociale huurwoning voor ze aan de beurt zijn. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

U kunt verder lezen op de website van de Woonbond

Coalitie wil onderzoek verbeteren investeringsruimte corporaties

De coalitiepartijen CDA, ChristenUnie, D66 en de VVD, dienden gisteren een motie in waarmee ze minister Ollongren verzoeken te onderzoeken wat er nodig is om te zorgen dat corporaties voldoende financiële ruimte hebben om de grote maatschappelijke opgave op te pakken waar ze voor staan.

U kunt verder lezen op de website van de Woonbond

Nog steeds onduidelijkheid huurverhogingsplannen middeninkomens

De coalitiepartijen dienden eind vorige week een motie in voor hogere huurverhogingen voor middeninkomens. Zij willen dat minister Ollongren met huurders en corporaties in gesprek gaat over de ruimte voor huurverhogingen voor middeninkomens.

Lees verder op de website van de Woonbond