Raad van Commisarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van Stek speelt een belangrijke rol in het toezicht op de Stek. De RvC bestaat uit vijf leden en heeft als taak om toezicht te houden op de statutair directeur en op de algemene gang van zaken binnen Stek. De leden van de RvC moeten voldoen aan een vooraf vastgestelde profielschets.
Twee leden van de RvC zijn benoemd op bindende voordracht van de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk (SHN) en de HBV Bollenstreek (HBVB)

Deze leden zijn: dhr. T. Kuné en mw. S.E. van Tol

Woningcorporaties zijn maatschappelijke ondernemingen, die werken met ‘publiek’ geld. Goed toezicht op het functioneren van corporaties en een adequate en open verantwoording naar de samenleving zijn daarom van groot belang.
De overige leden zijn: dhr. L.W. Bartelse, dhr C. Smilde en dhr. L.J. Wijngaarden