Search
Close this search box.

Recht op huurtoeslag voor meer huurders met lage inkomens

20 februari 2023

|

Redactie

Minister Hugo de Jonge heeft het wetsvoorstel ‘Vereenvoudiging van de huurtoeslag’ ingediend bij de Tweede Kamer. Het voorstel maakt de huurtoeslag eenvoudiger en beschikbaar voor een grotere groep huurders met een laag inkomen. Zo schaft het kabinet de maximum huurgrenzen af als voorwaarde voor de toeslag, schaft het de subsidie voor servicekosten af en verlaagt het de leeftijdsgrens waarop jongeren in aanmerking komen voor huurtoeslag van 23 naar 21 jaar. De genormeerde huren uit het eerdere voorstel zijn geschrapt.

Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening De Jonge: “Veel mensen die in een sociale huurwoning wonen, zijn voor het kunnen betalen van hun huur deels afhankelijk van huurtoeslag. Helaas zijn er ook huurders met een laag inkomen die noodgedwongen aangewezen zijn op een huurwoning in de vrije sector en hierdoor geen recht hebben op toeslag. Met deze maatregelen vereenvoudigen we de toeslag en krijgen meer huurders met een laag inkomen recht op huurtoeslag. We helpen hiermee alle huurders met een laag inkomen via de huurtoeslag.”

Het wetsvoorstel Vereenvoudiging van de huurtoeslag bevat de volgende veranderingen:

  • Verlagen van de leeftijdsgrens voor volledige huurtoeslag van 23 naar 21 jaar
  • Afschaffen van de maximum huurgrenzen als voorwaarde voor huurtoeslag
  • Afschaffen van subsidiëring van servicekosten
  • Verhoging maandelijkse eigen bijdrage met € 4

Geen genormeerde huren In het coalitieakkoord is de ambitie uitgesproken om de toeslagen af te schaffen, zodat mensen niet meer verdwalen in de ingewikkelde regelingen of hoge terugvorderingen krijgen. Er is afgesproken dat deze kabinetsperiode hiervoor de eerste stappen worden gezet en om daartoe ook de huurtoeslag te hervormen en te vereenvoudigen.Onderdeel daarvan was dat in de huurtoeslag overgestapt zou worden van een systeem van feitelijke huren naar genormeerde huren. Uit het advies van de Raad van State, de uitvoeringstoets en de eerdere consultatie blijkt dat de genormeerde huren pas op de lange termijn een beperkte vereenvoudiging opleveren, terwijl er vooral in de huidige economische situatie zorgen zijn over de negatieve inkomenseffecten. Daarom heeft het kabinet besloten om het onderdeel van de genormeerde huren nu uit het wetsvoorstel te halen en dit onderdeel uit het coalitieakkoord niet op deze wijze tot uitvoering te brengen. Het doel van de hervorming blijft echter onverminderd van belang. Daarom beziet het kabinet op welke wijze een (alternatieve) hervorming van de huurtoeslag dit doel dichterbij brengt.

Verlagen leeftijdsgrens en afschaffen maximum huurgrenzen De leeftijd waarop een huurder recht heeft op volledige huurtoeslag gaat omlaag van 23 naar 21 jaar. Hierdoor is deze leeftijdsgrens gelijk met de leeftijdsgrens van andere regelingen, zoals het wettelijk minimumloon, en komen jongeren eerder in aanmerking voor recht op volledige huurtoeslag. Daarnaast kiest het kabinet ervoor om de maximum huurgrenzen als voorwaarde voor het ontvangen van huurtoeslag af te schaffen. Momenteel zorgt dit alles-of-niets-criterium voor grensdiscussies waar zowel de huurder als de dienst Toeslagen last van heeft. Door deze voorwaarde te schrappen, komen meer huurders met een laag inkomen, maar een te hoge huur, in aanmerking voor huurtoeslag.

Geen vergoeding servicekosten en verhoging eigen bijdrage Om de uitvoering van de huurtoeslag te vergemakkelijken, schaft het kabinet de vergoeding voor subsidiabele servicekosten af. Hierdoor hoeven er minder gegevens uitgevraagd en gecontroleerd te worden. Ook zorgt de maatregel voor meer eenduidigheid met ander huurbeleid. Dit is begrijpelijker voor huurders en verkleint de kans op fouten in de huurtoeslagaanvraag. Daarnaast gaat de maandelijkse eigen bijdrage van de huurtoeslag met € 4 omhoog.

116.000 nieuwe ontvangers huurtoeslag Op dit moment ontvangen circa 1,5 miljoen huishoudens huurtoeslag. Door de vereenvoudiging van de huurtoeslag komen hier 116.000 nieuwe instromers, die in de huidige situatie geen recht op huurtoeslag hebben, bij. Zij gaan er gemiddeld € 172 per maand op vooruit. Voor ruim 1 miljoen huishoudens gaat de huurtoeslag met een klein bedrag omlaag. Dit is gemiddeld zo’n € 10 per maand. Dit komt vooral door de verhoging van de eigen bijdrage met € 4, die voor alle huurtoeslagontvangers geldt, en bij een deel van de ontvangers door het afschaffen van de vergoeding voor servicekosten. Met de invoering van dit wetsvoorstel wordt het huurtoeslagbudget met ruim 150 miljoen euro verhoogd.