Bronsgeest

Inhoud brief aan de gemeenteraad van Noordwijk

Aan alle leden van de Noordwijkse gemeenteraad

Noordwijk, 20 oktober 2021

Geachte mevrouw/heer,

Noordwijk kampt met een enorm tekort aan sociale, betaalbare huurwoningen. Een groot probleem, niet alleen voor onze inwoners, maar ook voor bedrijven die op zoek zijn naar huisvesting voor hun medewerkers. Hiermee vertellen wij u niets nieuws.

Plan Bronsgeest Sociaal
Als Stichting Huurdersbelangen Noordwijk (SHN) zijn we aanjager van sociale woningbouw en belangenbehartiger van (toekomstige) huurders van sociale en betaalbare huurwoningen in de kernen Binnen en Zee. Vanuit die positie zijn wij dan ook actief op zoek gegaan naar een mogelijkheid om het tekort aan sociale en betaalbare huurwoningen in te lopen. Uitgangspunt in onze verkenning was: wat kan wél? Daarbij hebben we het belang van de woningzoekenden vooropgesteld. We zijn gekomen tot de meest kansrijke oplossing: Bronsgeest Sociaal. Bronsgeest is de enige locatie waar nog binnen afzienbare tijd extra ‘sociaal’ gebouwd kan worden.

Brief van het college

In onze reactie (zienswijze van 17 augustus jl.) op het ontwerpbestemmingsplan Bronsgeest 2021 hebben wij ons plan Bronsgeest Sociaal gepresenteerd aan het college. Uit de brief van het college van 12 oktober jl. maken we op dat het college onze zienswijze niet honoreert. Het bestemmingsplan gaat uit van 110 sociale huurwoningen (inclusief de Losplaatsweg-compensatie); er is geen ruimte opgenomen voor extra sociale woningen. Des te teleurstellender omdat uit de woningbouwplanlijst blijkt dat na afronding van Offem-Zuid de bouw van sociale woningen vanaf 2025 stagneert in Noordwijk Zee en Binnen.

Realisatie door Stek
De kern van ons plan Bronsgeest Sociaal: bouw in totaal 240 sociale, betaalbare huurwoningen in Bronsgeest door ca. 130 extra sociale woningen op te nemen in het bestemmingsplan. 240 is het aantal waarmee de provincie al akkoord is gegaan. De bouw van die extra sociale woningen valt te realiseren door woningcorporatie Stek 2 à 3 hectare bouwgrond in Bronsgeest te laten kopen van de gemeente, de woningen te laten bouwen en beheren. Stek geeft aan dat zij dit willen en kunnen, zowel financieel als organisatorisch. Bovendien komt Stek in aanmerking voor subsidie van het rijk.

Focus op woningzoekenden
Daarom doen wij een dringend beroep op álle raadsleden. Op iedereen die het verschil kan én wil maken voor de Noordwijkse woningzoekenden. Het is nog niet te laat voor deze ultieme kans. Het bestemmingsplan is nog niet vastgesteld, Stek kan nog subsidie van het rijk ontvangen voor de extra woningen en de provincie heeft de contouren van Bronsgeest nog niet aangepast.

Wij vragen u om nu te focussen op de toekomst van onze woningzoekenden. Of het nu gaat om u, uw kinderen, collega’s, medewerkers, familieleden of vrienden; de lokale woningnood wordt door iedereen gevoeld.

In onze zienswijze (zie bijlage) staan alle argumenten uitgebreid toegelicht. Toch willen we hier nog de meest belangrijke issues noemen:

 1. 130 extra sleutels in handen! De politiek vertegenwoordigt álle inwoners van onze gemeente. Laat uw stem horen voor onze woningzoekenden in het segment sociale en betaalbare huur. U heeft met elkaar 130 extra sleutels in handen. 130 extra kansen om achterstanden en wachttijden in te lopen, om minimaal 130 woningzoekenden gelukkig te maken.
 2. De provincie heeft in 2018 akkoord gegeven voor de bouw van 660 woningen op Bronsgeest, waarvan 240 in het segment sociaal. De uitbreiding van het ontwerpbestemmingsplan met 130 extra sociale huurwoningen blijft ruim binnen dat maximum.
 3. De provincie voert de druk op. Noordwijk moet keuzes maken om de kansen die er liggen op Bronsgeest te benutten. De provincie dreigt het aandeel niet gebouwde Bronsgeest-woningen van de gemeente af te nemen en te verplaatsen naar een andere gemeente in de regio (inkrimpen van de contouren). Ook verleent de provincie geen toestemming voor woningbouw op andere locaties in ons buitengebied.
 4. Het is financieel een slimme keuze voor Noordwijk. Zowel als het gaat om rijkssubsidie voor Stek (van zo’n 3 miljoen euro) als ter voorkoming van onnodige afschrijving (± 8,5 miljoen euro) op de grond in Bronsgeest die immers al eigendom is van de gemeente.
 5. Dit is hét moment. Bronsgeest is de enige kans die er nog is om een substantieel aantal sociale woningen toe te voegen aan het huidige percentage van 18%. Ter vergelijking: Katwijk zit op 28%.

Wij verzoeken u met klem om onze zienswijze op te nemen in het bestemmingsplan. De Noordwijkse woningzoekenden – en ondernemers – zullen u dankbaar zijn voor het benutten van deze ultieme, vrijwel laatste kans.

Mocht u nog vragen hebben, dan willen wij uiteraard onze zienswijze graag toelichten.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting Huurdersbelangen Noordwijk

——————————————————————————-

zienswijze ontwerpbestemmingsplan Bronsgeest 2021

Aan college van burgemeester en wethouders gemeente Noordwijk

Postbus 298
2200 AG Noordwijk

Noordwijk, 17 augustus 2021

Betreft: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Bronsgeest 2021

Geacht college,

In navolging van de pro forma zienswijze van 5 augustus jl. ontvangt u onze zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Bronsgeest 2021. Zoals eerder aangegeven bij onze inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan (d.d. 15 maart 2021) is ons grootste bezwaar dat dit bestemmingsplan uitgaat van max 350 woningen (in alle categorieën). Door hiervoor te kiezen, wordt geen gebruikgemaakt van de mogelijkheid om in Bronsgeest 240 sociale huurwoningen te realiseren. SHN is van mening dat deze keuze onverteerbaar is, gezien het huidige percentage van slechts 18% sociale huurwoningen in de kernen Noordwijk-Binnen en Noordwijk-Zee. De vraag naar deze woningen is onevenredig groot en de zoekduur en wachttijden voor deze woningen zijn uitzonderlijk lang terwijl er geen belemmeringen en knelpunten zijn die meer sociale woningbouw in Bronsgeest in de weg staan. Door slechts ca. 100 sociale woningen in Bronsgeest te bouwen conform het voorliggende bestemmingsplan zal het percentage van 18% eerder afnemen dan toenemen, mede gezien het feit dat er geen alternatieve bouwlocaties voor handen zijn zoals gebleken uit een nadere analyse van de woningbouwplanlijst door een raadwerkgroep. Voor SHN geldt dat iedereen recht op huisvesting heeft. Dat is het recht op een betaalbare, passende, veilige en zekere woonplek.

Middels deze zienswijze tonen we aan dat op efficiënte en reële wijze het aantal sociale huurwoningen binnen Bronsgeest met 120 tot 140 wooneenheden verhoogd kan worden naar 240. Deze zienswijze is inmiddels positief beoordeeld door diverse politieke partijen van oppositie én coalitie en wordt ondersteund door woningcorporatie Stek, bij monde van de heer Hans Al, bestuurder van Stek. Stek onderkent de urgentie van het realiseren van sociale huurwoningen in de kernen Noordwijk-Binnen en Noordwijk-Zee en is zowel organisatorisch als financieel in staat om de 120 tot 140 extra sociale huurwoningen in Bronsgeest te realiseren.

Zienswijze SHN: bouw 120 tot 140 extra sociale huurwoningen in Bronsgeest

Als aanjager van sociale woningbouw en belangenbehartiger van huurders en toekomstige huurders van sociale huurwoningen in de kernen Noordwijk-Binnen en Noordwijk-Zee, verzoekt SHN het college het voorliggende bestemmingsplan Bronsgeest 2021 aan te passen, zodanig dat er 120 tot 140 extra sociale huurwoningen gerealiseerd kunnen worden. Dit kan door als gemeente ca. 2 tot 2,5 ha grond in Bronsgeest te verkopen aan Stek, zodat Stek op deze gronden deze extra woningen kan realiseren. De totale bouwgrondoppervlakte in Bronsgeest wordt dan ca. 11 tot 12 ha.

Doordat de gemeente het mogelijk maakt om Stek een grondpositie te laten verwerven ontstaat er een situatie waarin alle betrokken partijen op een gelijkwaardige manier de (stedenbouwkundige) invulling van Bronsgeest kunnen uitwerken en zij gezamenlijk kunnen zorgdragen voor een kwalitatieve leef- en woonomgeving.

Ter vergelijking, het onlangs gerealiseerde plan aan de Johanna van Hoornstraat omvat 61 sociale wooneenheden op ca. 1 ha grond. Mede door het groot aantal reacties, te weten ruim 3.300 inschrijvingen, laat dit plan zien dat er op een dergelijke oppervlakte aantrekkelijk gebouwd kan worden. Om geen vertraging op te lopen in het ontwikkelingsproces kan de aanpassing van het bestemmingsplan meelopen in de huidige procedure van het globale bestemmingsplan Bronsgeest 2021.

Toelichting op SHN-zienswijze

Onderstaand treft u een nadere toelichting op een aantal aspecten:

Urgentie sociale woningbouw in de kernen Noordwijk-Binnen en Noordwijk-Zee:

 • Huidig percentage: 18%
 • Woningbehoefte: 1140 wooneenheden toevoegen tot 2030; slechts 300 zijn ‘hard’
 • Analyse woningbouwplanlijst door raadswerkgroep laat zien:
  • slechts 60% van alle plannen is reëel
  • slechts 300 zijn ‘harde’ sociale woningen
 • Urgentie is groot:
  • grote vraag; zie respons Johanna van Hoornstraat
  • verdere vertraging is onwenselijk
  • zorgen dat dynamiek in samenleving wordt behouden
  • voorkomen dat binnen de regio Holland-Rijnland Noordwijkse woningzoekenden niet meer welkom zijn.

Gevolgen huidige situatie:

 • Huidige percentage van slechts 18% neemt nog verder af; in verhouding worden er meer ‘duurdere’ woningen gebouwd zoals bij Hotels van Oranje en Duineveld.
 • Vraag blijft toenemen, lange wachttijden
 • Geen zicht op versnelling
 • Geen zicht op alternatieve locaties
 • Onnodige kapitaalvernietiging van ca. 20 miljoen euro
 • Vooral jongeren en jonge gezinnen worden gedwongen elders een woning te vingen waardoor de dynamiek uit de samenleving dreigt te verdwijnen
 • Woningzoekenden zijn kansloos
 • Regio laat Noordwijk links liggen; bedreiging neemt toe dat Noordwijkse woningzoekenden door andere gemeenten worden genegeerd

Korte historie gebiedsontwikkeling Bronsgeest:

 • Gronden zijn jaren ‘90 aangekocht voor woningbouw
 • In 2001 omklap naar Offem-Zuid
 • Eind jaren ’90 afspraken gemaakt over bollengrondcompensatie (Pact van Teylingen)
 • In 2006 is Bronsgeest opnieuw aangewezen als woonbestemming en als zodanig opgenomen in de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport en het omgevingsbeleid van de provincie Zuid-Holland
 • Start ontwikkeling Bronsgeest (2016)
 • Stedenbouwkundige studies (2016)
 • Provincie in 2018 akkoord met 60 extra sociale huurwoningen (totaal 660 op ca 18 ha)
 • Voorontwerpbestemmingsplan in procedure (2018)
 • Participatietraject met samenleving gestart (2018)
 • Bestemmingsplanprocedure Bronsgeest stopgezet (2019)
 • Omklap naar Achterweggebied en aankoop eerste gronden (2019)
 • Provincie niet akkoord met omklap naar Achterweggebied (2020)
 • Nieuwe procedure gestart voor slechts 350 woningen in Bronsgeest (2021)

Huidige stand van zaken:

 • Bronsgeest heeft totale omvang van 26 ha; geschikt voor 1.000 woningen (norm 35 woningen per ha)
 • 23 ha is in eigendom gemeente
 • college brengt in 2021 bestemmingsplan in procedure voor max. 350 woningen
 • conform woonvisie 30% sociaal is ca. 90 tot 105 woningen
 • Oppervlakte bouwgrond is ca. 9 ha
 • Provincie gaat contouren voor woningbouw in Bronsgeest inkrimpen als college kiest voor max. 350 woningen i.p.v. de geplande 660 woningen; er kan in de toekomst niet meer gebouwd worden.
 • college moet aantonen aan de provincie waar overige 300 tot 360 woningen worden gebouwd

Pluspunten van zienswijze SHN:

 • Stek: is organisatorisch en financieel in staat om de woningen te realiseren; door aankoop van de gronden krijgt Stek een gelijkwaardige ontwikkelpositie in Bronsgeest
 • Lokaal maatwerk: bij nieuwbouw kan er gericht op worden gestuurd om deze woningen ten goede te laten komen aan de woningzoekenden van Noordwijk.
 • Kostenbesparing: Stek ontvangt bij realisatie van de extra woningen een vrijstelling op de verhuurderheffing, een rijkssubsidie van ca. 3 miljoen euro. Met deze subsidie kunnen er woningen voor alle doelgroepen worden gebouwd, ook voor woningzoekenden met een laag inkomen. Als tegenprestatie dient Stek de huren van deze woningen laag te houden.
 • Grondexploitatie gemeente: voorkomen onnodige afschrijving (afboeken op de grond) en gederfde inkomsten (opbrengsten bij realisatie)
 • Efficiency besparing: zienswijze kan meelopen in huidige ontwikkeling
 • Grond: is in bezit van gemeente; onderhandeling over aanschafprijs hoeft geen dilemma te zijn
 • Planning: kan meelopen in huidige bestemmingsplanprocedure; geen vertraging.
 • Stedenbouwkundig: de woningen integreren in het totaalplan zodat er een evenwichtige, aantrekkelijke leefomgeving ontstaat; Johanna van Hoorn is positief voorbeeld.
 • Landschappelijk: zichtlijnen worden niet aangetast; er blijft ruimte voor bollencultuur.

Conclusie

In de gebiedsontwikkeling Bronsgeest is in het verleden veel tijd en geld geïnvesteerd om 660 permanente woningen – waarvan 240 sociale woningen – en 100 (tot max. 200) tijdelijke sociale huurwoningen te realiseren.

Het thans voorliggende ontwerpbestemmingsplan Bronsgeest 2021 is gebaseerd op max 350 woningen. Naast vermindering van ruim 300 woningen leidt dit beleid ook tot negatieve financiële gevolgen. Allereerst het mislopen van rijkssubsidies door Stek van ca. € 3 miljoen (in te zetten voor woningzoekenden met een laag inkomen), daarnaast het afboeken van € 8,5 miljoen op de boekwaarde van de locatie en tevens een inkomstenderving voor de gemeente Noordwijk van ca. 8 tot 10 miljoen euro. Anderzijds zijn er onnodig kosten gemaakt door de gemeente door werving van gronden in het Achterweggebied, het opstellen van een Deltaplan en het starten van een nieuwe bestemmingsplanprocedure. Geld dat beter geïnvesteerd kan worden in extra sociale huurwoningen zoals in Bronsgeest en op locaties waar dat financieel lastiger is zoals het Jan Kroonsplein, teneinde snel(ler) een eind te kunnen maken aan de zeer lange wachttijden (7 tot 10 Jaar) van onze woningzoekenden.

Tot slot

U streeft al dertig jaar naar een politieke oplossing voor Bronsgeest. SHN laat de belangen van de woningzoekenden prevaleren, namelijk het realiseren van voldoende sociale huurwoningen (conform uw Woonvisie) en respecteert daarmee de wensen en behoeften van de Noordwijkse inwoners.

De situatie op de Noordwijkse woningmarkt is zorgwekkend. SHN is van mening dat met het voorliggende bestemmingsplan Bronsgeest 2021 de kans niet wordt benut om een eerste stap te maken om het tekort aan sociale huurwoningen in te lopen. Ondanks eerdere beloften en ambities in de woonvisie verslechtert de situatie. Wat u met dit bestemmingsplan bewerkstelligt is helaas niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat. We roepen u op om meer begrip en affiniteit te tonen voor de vele woningzoekenden en ‘kunnen bouwen om te zetten in willen bouwen’. Waar de wil aanwezig is om meer sociale woningen te realiseren, is het benutten van kansen een eenvoudige zaak.

Wij zijn van mening dat uw argumenten waarom u voor slechts max 350 woningen kiest niet kloppen. Immers bollengrond wordt gecompenseerd conform afspraken met de GOM en uit stedenbouwkundige studies blijkt dat het karakter van het landschap kan worden behouden en er op een verantwoorde wijze een aantrekkelijke leefbare woonwijk kan worden gerealiseerd.

Woningzoekenden zijn met uw keuze opnieuw de dupe. Van versnellen van de woningbouwopgave is geen sprake bij dit bestemmingsplan. Zij zullen nog langer moeten wachten op hun betaalbare woning, met als gevolg dat (huur)prijzen in de gemeente nog meer zullen stijgen. Totdat woningzoekenden genoodzaakt zijn het dorp te verlaten. De kloof tussen arm en rijk wordt groter, de vergrijzing zet door, de dynamiek verdwijnt uit de Noordwijkse samenleving met alle negatieve gevolgen voor scholen, verenigingen en werkgelegenheid.

Bij de gebiedsontwikkeling Bronsgeest is één van de grote pluspunten dat bijna alle gronden in het bezit zijn van de gemeente Noordwijk. Dit maakt realisatie makkelijker, sneller en goedkoper. Zoals eerder gemeld, heeft woningstichting Stek voldoende financiële draagkracht om de woningen te realiseren. De te verwachte rijksbijdrage van 3 miljoen, euro als gevolg van de korting op de verhuurderheffing, maakt realisatie van de 240 sociale huurwoningen nog aantrekkelijker.

SHN roept het college op om het voorliggende bestemmingsplan zo snel mogelijk aan te passen, zodanig dat het mogelijk is om 240 permanente sociale huurwoningen te realiseren in Bronsgeest. Om geen tijd te verliezen, verzoeken wij u om onze zienswijze op te nemen in de huidige bestemmingsplanprocedure. Voor aanvulling op onze zienswijzen op het bestemmingsplan verwijzen wij u naar onze inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan d.d. 15 maart 2021 (zie bijlage).

Door Stek de kans te bieden gronden in Bronsgeest aan te kopen om extra sociale woningen te realiseren, biedt het college perspectief voor woningzoekenden die recht hebben op een betaalbare, passende, veilige en zekere woonplek. Met Stek als gelijkwaardige partner kan gezamenlijk met andere partners én met de Noordwijkse samenleving de ontwikkeling van Bronsgeest worden opgepakt met als inzet: ‘hoe willen we met elkaar wonen en leven in Bronsgeest’?

Vanzelfsprekend zijn we bereid om onze zienswijze toe te lichten. We wachten uw reactie met belangstelling af.

Met vriendelijke groet,
namens bestuur van Stichting Huurdersbelangen Noordwijk

Hans Bakker, Voorzitter                                                           Simon Brenkman, penningmeester


—————————————————————————


Publicatie Leidsch Dagblad 26 oktober 2021

Leidsch Dagblad 28 oktober 2021

Brief aan College van B&W en Gemeenteraad 26 juli 2022

Artikel Leidsch Dagblad 2 augustus 2022

Nota van Beantwoording Proactieve aanwijzing Bronsgeest – Gemeente Noordwijk

De Nota is te openen door HIER te klikken!

Brief gemeenteraadsfracties Noordwijk van PvdA, GroenLinks, D66 en Puur aan Provinciale Staten van Zuid Holland.

Hieronder brief namens CDA, VVD, PvdI, Lijst Salman en Lijdt de Moor

221025 – 207909 – Provincie Zuid-Holland – Aanwijzing ex artikel 4.2 lid 1 Wro inzake het realiseren van sociale woningen op locatie Bronsgeest in Noordwijk.pdf

Brief B&W aan gemeenteraad van 23 november 2022

Concept Beroepsschrift aan Raad van State 22 november 2022