Meer betaalbare woningen voor middeninkomens

Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, heeft zijn plannen bekendgemaakt om meer mensen aan een betaalbare woning te helpen. Mensen met een middeninkomen vallen nu tussen wal en schip en mensen met een laag inkomen houden na het betalen van de huur soms te weinig over om van te leven. Daarom moeten er meer betaalbare woningen gebouwd worden en wordt de middenhuursector gereguleerd. Huurders en kopers worden beter beschermd.

Minister de Jonge: “Veel mensen kunnen geen betaalbare woning vinden of hebben te hoge woonlasten. Dat raakt aan de bestaanszekerheid van mensen. Daarom moeten er meer betaalbare woningen worden gebouwd, in het sociale segment maar zeker ook in het middensegment. En daarom reguleren we de middenhuur en worden huurders en kopers straks beter beschermd.”

Regulering middenhuur

Om huurwoningen voor middeninkomens betaalbaarder te maken worden aanvangshuren in het middenhuursegment gereguleerd. Een deel van de woningen die nu in de vrije huursector valt, valt daardoor straks onder de gereguleerde middenhuur. Straks bepaalt het woningwaarderingstelsel (het puntensysteem) de huurprijs zodat een huurder een eerlijke prijs betaald die past bij de kwaliteit van de woning. De exacte bovengrens van de regulering moet nog worden bepaald, maar komt tussen de 1.000 en 1.250 euro te liggen.

Het is belangrijk dat er voldoende aanbod aan middenhuur blijft en de regulering de bouw van middenhuurwoningen niet in de weg staat. Op dit moment wordt in drie gemeenten (Utrecht, Zwolle en Doetinchem) gekeken wat de effecten zijn van verschillende varianten van de regulering op onder andere de bouw van middenhuurwoningen. Op basis hiervan wordt de exacte vormgeving van de regulering bepaald, inclusief de bovengrens van de middenhuurregulering.

Veertig procent nieuwbouw voor middeninkomens

Er moet meer gebouwd worden voor midden- en lage inkomens. In het programma Woningbouw is aangekondigd dat er tot en met 2030 900.000 woningen gebouwd moeten worden. We streven regionaal na dat bijna veertig procent (350.000 woningen) van deze nieuw te bouwen woningen betaalbare koop of middenhuurwoningen zijn.

Het vergroten van het aanbod leidt ook tot een verbetering van de positie van koopstarters. Zij krijgen een extra duwtje in de rug door de inzet van goedwerkende- en nieuwe verkoopoplossingen. Door een handreiking aan gemeenten, ontwikkelaars en corporaties te doen kan het gebruik van verkoopoplossingen zoals KoopStart een impuls krijgen en leiden tot meer betaalbare koopwoningen. Met de introductie van een huisvestingsvergunning kunnen gemeenten bovendien betaalbare koopwoningen toewijzen aan mensen met een middeninkomen.

Een woning die past bij het inkomen

Een deel van de mensen met een laag inkomen zijn een te groot deel van hun inkomen kwijt aan de huur. Te hoge woonlasten worden aangepakt door huurstijgingen te beperken en door mensen een woning toe te wijzen die bij het inkomen past. Voor mensen met een laag inkomen verlagen we de huren. Hogere inkomens die in een goedkope sociale huurwoning wonen, kunnen een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen.

Met Aedes, VNG en IPO worden prestatieafspraken gemaakt over onder andere de bouw en verduurzaming van woningen. Een nieuw Sociaal Huurakkoord met Aedes en de Woonbond over onder andere de jaarlijks maximaal toegestane huurverhoging wordt onderdeel van deze afspraken.

Vereenvoudiging huurtoeslag

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat het toeslagenstelsel voor een deel van de mensen onzekerheid met zich meebrengt. We zetten daarom stevig in op het vereenvoudigen van de huurtoeslag.

Hiervoor worden onder andere genormeerde huren ingevoerd. De hoogte van de huurtoeslag is daarmee niet meer afhankelijk van de feitelijke huurprijs, maar gaat uit van een vast, genormeerd huurbedrag. Afhankelijk van het inkomen betalen mensen een eigen bijdrage, die van dit genormeerd huurbedrag af wordt getrokken. Wat overblijft is de te ontvangen huurtoeslag.

De maximale huurgrens wordt geschrapt. Zo kunnen meer huurders huurtoeslag krijgen. Daarnaast wordt de leeftijdsgrens voor jongeren verlaagd van 23 jaar naar 21 jaar en vervalt de bijdrage aan de subsidiabele servicekosten.

Eind 2022 moet het wetsvoorstel klaar zijn en moet vanaf 2024 ingaan. De genormeerde huren worden geleidelijk ingevoerd over een periode van vijf jaar.

Betere bescherming koper en huurder

Kopers en huurders moeten goed beschermd worden. Er komt een landelijke norm om op een goede en verantwoordelijke manier met huurders om te gaan. Gemeenten kunnen inzetten op verbeterde huurprijsbescherming via gebiedsgerichte verhuurvergunningen met de voorwaarde dat de maximale huurprijzen worden gerespecteerd. Als vervolgstap moet het landelijk de norm worden dat verhuurders in de gereguleerde sector de maximale huurprijs van het woningwaarderingstelsel respecteren. Bij het kopen van een woning wordt certificering van het biedproces, en daarmee het gebruik van een (bied)logboek door makelaars, wettelijk verplicht. Daardoor wordt het koopproces transparanter en is er minder ruimte voor makelaars om niet integer te handelen.

Dit is een bericht van de Nieuwe Wind

Samen werken aan een beter thuis: zo doen we dat

Wonen in een fijne woning in een leefbare wijk, waar we voor elkaar zorgen en waar je zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Een utopie voor de een, een missie voor de ander. De sleutel tot dit succes is een gedeelde visie, gepaard met prestatieafspraken. Daarom hebben tien organisaties uit de Actieagenda Wonen de handen ineengeslagen om leefbare en vitale wijken mogelijk te maken.

Goed wonen in leefbare wijken vraagt om het combineren van sociale maatregelen en fysieke ingrepen. Wonen, zorg, welzijn, veiligheid en de fysieke leefomgeving zijn onlosmakelijk met elkaar en met leefbaarheid verbonden. Mensen krijgen meer perspectief als ze in een draagkrachtige omgeving wonen met een goede sociale en fysieke infrastructuur en als ze voldoende mogelijkheden hebben tot laagdrempelige participatie. Dit geldt bij uitstek voor mensen die kwetsbaar zijn of een zorgbehoefte hebben. Zo maken we wijken leefbaar, bevorderen we sociale cohesie en voorkomen we veel zorg- en hulpvragen. In veel wijken vraagt leefbaarheid extra aandacht

Magazine zo doen we dat!

Om samenwerking verder te stimuleren heeft de coalitie een digitaal magazine gemaakt, waarin we twaalf voorbeelden laten zien waarvan we zeggen: “Zo doen we dat! Zo werken we samen!”. Sommige voorbeelden zijn al ver doorontwikkeld met mooie resultaten. Andere staan nog midden in de klei van het polderlandschap van Nederland.

Maar wat al deze voorbeelden gemeen hebben is dat er een samenwerking is gestart tussen verschillende partners waarbij de behoefte van de bewoner centraal staat en waar stappen vooruit worden gezet. Voor mensen die een psychische kwetsbaarheid hebben is het daarbij belangrijk dat ze hun buren kennen en dat deze buren weten wat er speelt. Maar ook dat de zorginstelling betrokken blijft zolang het nodig is en de andere partners in de wijk kent.

Dit is een bericht van de Nieuwe Wind

BZK: nieuwe wetten en wijzigingen per 1 januari 2022

Hieronder treft u een overzicht aan van de belangrijkste wetten en wijzigingen op het terrein van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die per 1 januari 2022 in werking treden.

Gewijzigde Woningwet

Vanaf 1 januari 2022 geldt de aangepaste Woningwet waarmee corporaties, huurdersorganisatie en gemeenten aan de slag kunnen met het toewijzen en verduurzamen van (gereguleerde) huurwoningen en de leefbaarheid. Onnodige details zijn geschrapt en regels zijn vereenvoudigd of verduidelijkt. Woningbouwcorporaties kunnen meer doen op maatschappelijk vlak. Zo vervalt het maximum investeringsbedrag voor leefbaarheid, mogen corporaties bij het verduurzamen van hun bezit de direct betrokken particuliere eigenaren ontzorgen en wordt de gemeentelijke woonvisie verplicht. Ook zijn er aanpassingen in het passend toewijzen, de tijdelijke huurcontracten voor flexwoningen en de vrije toewijzingsruimte voor vrijkomende huurwoningen.

Meer informatie over de Woningwet per 2022.

Beperkte huurverhoging vrije sector en huurbevriezing sociale huur

Voor de vrije sector wordt de jaarlijkse huurverhoging voor tot mei 2024 wettelijk beperkt tot inflatie plus 1%-punt. Voor huurwoningen in de vrije sector geldt vanaf 1 januari 2022 een verhoging van maximaal 3,3%. De huren in de gereguleerde sector zijn bevroren tot 30 juni 2022.

Verruiming recht op huurtoeslag in twee situaties

Vanaf 1 januari 2022 zijn er twee verruimingen die huurders recht geven op huurtoeslag en/of behouden ervan. Een huishouden waarbij een minderjarig kind (nog) geen verblijfsvergunning heeft, behoudt het recht op huurtoeslag. Dit betekent dat huurtoeslag niet meer wordt teruggevorderd als het minderjarige kind geen geldige verblijfsvergunning (meer) heeft. Ook wordt per 1 januari 2022 recht op huurtoeslag verruimd in situaties waarin de huur stijgt tot boven de huurtoeslaggrens. Met deze versoepeling is er recht op behoudt van huurtoeslag, ook als de maand voorafgaand een te hoog inkomen of vermogen bestond. Huurders komen dan opnieuw in aanmerking voor huurtoeslag als hun inkomen of vermogen weer daalt, mits er wel ooit recht op huurtoeslag heeft bestaan op de betreffende woning.

Meer informatie : Huurverhoging vrije sector in 2022 maximaal 3,3%

Verhuurderheffing en afspraken corporaties

Om de verhuurders tegemoet te komen voor de effecten van de huurbevriezing, compensatie te bieden voor de aanscherping van renteaftrekbeperking en vanwege de algemene tariefverlaging wordt het tarief van de verhuurderheffing verlaagd. Het nieuwe tarief in 2022 wordt 0,332%. De verhuurderheffing wordt hierdoor in 2022 met € 831 miljoen verlaagd. In combinatie met de verlaging van de verhuurderheffing in 2022 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met Aedes afspraken gemaakt over de inzet van de extra investeringsruimte. De afspraken gaan over het uitfaseren van alle sociale huurwoningen met een slecht energielabel (E, F, G), de bouw van meer sociale huurwoningen en de bouw van tijdelijke- flexwoningen, geclusterde woonvormen voor ouderen en het ombouwen van panden naar woningen.

In het gepresenteerde coalitieakkoord is opgenomen dat het nieuwe kabinet de verhuurderheffing per 2023 afschaft.

Opkoopbescherming

Om woningzoekenden meer kans te geven op een betaalbare koopwoning, kunnen gemeenten vanaf 1 januari 2022 een opkoopbescherming invoeren. Dit kan in gebieden of buurten waar schaarste is aan goedkope en middeldure koopwoningen, of wanneer de leefbaarheid van een buurt onder druk staat door het opkopen van woningen voor de verhuur. Gekochte woningen kunnen dan enkel in uitzonderingsgevallen verhuurd worden.

Meer informatie over Opkoopbescherming

Nieuwsbericht: Vrijstelling overdrachtsbelasting bij taakoverdracht woningcorporaties nu breder toepasbaar

Energielabel noemen bij verkoop en verhuur woning

Per 1 januari 2022 moeten verkopers en verhuurders bij de verkoop of verhuur van hun woning of gebouw het energielabel ook tonen in advertenties (bijvoorbeeld via Funda of de makelaar). De tijdelijke opschorting van de handhaving op deze zogeheten advertentieplicht komt daarmee te vervallen.

Meer informatie: Energielabel woningen

Verduurzaming van woningen

Vanaf 1 januari 2022 wordt de subsidie bij twee verduurzamingsmaatregelen voor woningen verhoogd. Woningeigenaren en VvE’s krijgen dan in plaats van zo’n 20% ongeveer30% terug op hun investering. De subsidie kan besteed worden aan twee isolatiemaatregelen of een combinatie van een isolatiemaatregel met een (hybride warmtepomp).

Meer informatie over subsidies voor verduurzaming: Subsidies verduurzamen woning

Meer informatie ISDE voor woningeigenaren: Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor woningeigenaren (ISDE) aanvragen

Meer informatie SEEH voor VvE’s: Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VVE

Meer aftrek voor milieuvriendelijke investeringen

Het kabinet verhoogt vanaf 1 januari 2022 de aftrekpercentages voor milieuvriendelijke investeringen. Het wordt daarmee aantrekkelijker voor organisaties om te investeren in duurzaamheid. De milieu-investeringsaftrek (MIA) wordt per 2022 verhoogd naar drie aftrekpercentages, afhankelijk van het bedrijfsmiddel: 27%, 36% en 45%. Op de Milieulijst staat aangegeven welk percentage geldt voor welk bedrijfsmiddel.

Meer informatie: Meer belastingvoordeel voor milieuvriendelijke investeringen in 2022

Gemeentelijke herindelingen

Per 1 januari treden er vier gemeentelijke herindelingen in werking. Het gaat om twee samenvoegingen in de provincie Noord-Holland en twee in de provincie Noord-Brabant: Beemster & Purmerend, Heerhugowaard & Langedijk, Landerd & Uden en het vijftal Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis. De herindeling Amsterdam en Weesp gaat op verzoek van de gemeenten niet in op 1 januari 2022, zoals gebruikelijk, maar op 24 maart van dat jaar. Hierdoor kunnen de herindelingsverkiezingen samenvallen met de reguliere (landelijke) raadsverkiezingen. Het aantal gemeenten in Nederland komt hiermee op 1 januari 2022 op 345. En per 24 maart op 344.

 • Dit is een bericht van de Nieuwe Wind

Derde ronde Woningbouwimpuls zorgt voor ruim 44 duizend nieuwbouwwoningen

In 33 gemeenten door heel Nederland kunnen binnenkort 44.277 nieuwe woningen worden gebouwd. Hiervan valt 64% in de categorie ‘betaalbaar’. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft hiervoor een financiële bijdrage van € 253 miljoen vanuit de Woningbouwimpuls.

Hiermee draagt het ministerie bij aan projecten die anders moeilijk of traag tot stand komen omdat ze een financieel tekort hebben. De woningen die worden gebouwd zijn voor het grootste deel bedoeld voor starters en mensen met een middeninkomen.

Opnieuw grote interesse

Ook bij de derde tranche was er vanuit gemeenten veel interesse in een bijdrage uit de Woningbouwimpuls. In totaal werden er 65 aanvragen ingediend. Een onafhankelijke Toetsingscommissie heeft zich over deze aanvragen gebogen. In totaal krijgen 36 projecten een financiële bijdrage voor de versnelde bouw van betaalbare woningen. De gehonoreerde projecten kennen een gezamenlijk publiek tekort van circa € 463 miljoen, oftewel bijna € 10.500,- per te realiseren woning. Vanuit medeoverheden wordt 53% van het publieke tekort gefinancierd. De bijdrage vanuit de Woningbouwimpuls bedraagt bijna €4.900,- euro per gerealiseerde woning.

Minister Ollongren: “Het is heel goed nieuws dat we, op locaties waar de woningnood het grootst is, snel betaalbare woningen kunnen gaan bouwen. Dit is met name van belang voor starters en mensen met lagere inkomens. Omdat er ook de komende jaren nog een groot tekort is aan betaalbare woningen, heeft het demissionaire kabinet besloten om de woningbouwimpuls voort te zetten. In 2022 kunnen gemeenten zich inschrijven voor een vierde tranche. Ik verwacht ook dan weer veel aanmeldingen.”

Beeld: BZKoverzicht gemeenten die bijdrage ontvangen

Woningbouwimpuls

In Nederland is een groot tekort aan woningen. De komende tien jaar moeten er 900.000 woningen bijgebouwd worden. Daarbij is er vooral veel vraag naar betaalbare woningen voor starters en middeninkomens. Met de Woningbouwimpuls draagt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij aan projecten die anders moeilijk of traag tot stand komen omdat ze een financieel tekort kennen. Het geld kan ingezet worden voor bijvoorbeeld de sanering van vervuilde grond, het uitplaatsen van bedrijven en het aanpassen van toegangswegen. Samen met de eerste en de tweede tranche kunnen dankzij de Woningbouwimpuls tot nu toe bijna 140.000 woningen nieuwbouwwoningen versneld worden gebouwd. Dit is fors meer dan de doelstelling van 65.000 woningen bij de start in 2019.

Betaalbaar en bereikbaar

De 36 projecten die geld krijgen, zijn verdeeld over het land. Van de 44.277 woningen die in deze tranche gebouwd worden, valt 64% in de categorie ‘betaalbaar’. Dit zijn woningen bedoeld voor de sociale huursector, middenhuur en betaalbare koopwoningen. In vergelijking met de eerdere tranches bevat de derde tranche relatief veel verdichtingsopgaven rond stationslocaties. Daarnaast is er sprake van 15 transformaties van bedrijventerreinen, er wordt verdicht in bestaande verouderde wijken en er worden 3 aanvragen van uitleglocaties gehonoreerd.

Woningtekort

Er is een groot tekort aan woningen. Tot 2030 moeten er in Nederland circa 900.000 woningen bijkomen. Het kabinet blijft daarom investeren om die bouwopgave voor elkaar te krijgen. In 2019 stelde het kabinet al € 1 miljard beschikbaar voor de eerste drie tranches van de Woningbouwimpuls. Voor 2022 is er €250 miljoen vrijgemaakt voor een vierde tranche van de Woningbouwimpuls. Dit moet de bouw van circa 40.000 woningen mogelijk maken.

 • Dit is een bericht van de Nieuwe Wind

Wat is nieuw in het huurbeleid voor 2022?

Nieuw in het huurbeleid voor 2022:

 • Inflatiepercentage huurverhoging 2022 wordt waarschijnlijk 2,3 %
 • De methodiek van de inkomensafhankelijke huurverhoging is aangepast. In plaats van een hoger huurverhogingspercentage kan de huur nu met een bedrag van maximaal € 50 of € 100 worden verhoogd. De huishoudensgrootte én het inkomen bepaalt of een huishouden hiervoor in aanmerking komt.
 • Voor zelfstandige huurwoningen met een huurprijs van € 300 of lager kan een huurverhoging van maximaal € 25 gelden.
 • De Wet Eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen komt te vervallen in 2022.
 • De toewijzingsgrenzen zijn aangepast en er is onderscheid naar huishoudensgrootte.
 • De ruimte voor vrije toewijzing wordt ingeperkt tot 7,5%, maar kan lokaal worden aangepast tot maximaal 15%.

Wat verandert er verder in het huurbeleid in 2022? Lees hier de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2021 op een rij.

Dit is een bericht van de Nieuwe Wind

Evaluatie Woningwet en wijzigingen Woningwet in vogelvlucht

De herziene Woningwet is recent geëvalueerd. De evaluatie wees uit dat de hoofddoelen van de wet bereikt worden en dat stelselwijzigingen niet nodig zijn. Wel is gebleken dat de werking en toekomstbestendigheid verbeterd kunnen worden. Naar aanleiding van de evaluatie is het wetsvoorstel Wijzigingen Woningwet naar aanleiding van evaluatie aangenomen. Het wetsvoorstel, maar ook het onderliggende Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) en Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (RTIV) is gewijzigd en treedt per 1 januari 2022 in werking.

Wil je meer weten over de ontwikkelingen rond dit onderwerp? Bekijk dan Dashboard Datawonen voor de meest actuele gegevens.

Wijziging per 1 januari 2022

Corporaties spelen een belangrijke rol bij het aanbieden van deze betaalbare woningen en het zorgen voor prettig, leefbare wijken. Het voorstel tot wijziging van de Woningwet heeft daarom als doel de werking, uitvoerbaarheid en toekomstbestendigheid van de Woningwet te verbeteren en besteedt zowel aandacht aan de werkzaamheden van corporaties, als het toezicht daarop. Aan corporaties wordt meer ruimte geboden voor lokaal maatwerk, de toezichthouder krijgt meer ruimte voor risicogericht toezicht en de administratieve lasten voor corporaties worden zoveel mogelijk verlicht. Dit gebeurt door detailregelgeving te schrappen en dubbele waarborgen weg te nemen, bijvoorbeeld door corporaties, gemeenten en huurders meer vrijheid te geven om het proces van prestatieafspraken in te richten op een manier die aansluit bij de lokale context. Verder worden regels zoveel mogelijk vereenvoudigd en verduidelijkt. Samengenomen zorgen deze wijzigingen ervoor dat de wettelijke uitgangspunten en de lokale context meer leidend worden.

Wijzigingen woningwet in vogelvlucht

In dit document worden de wijzigingen in de Woningwet gepresenteerd. Per hoofdonderwerp worden de belangrijkste wijzigingen weergegeven. Download ‘Wijzigingen Woningwet in vogelvlucht’

Beleidsregels autoriteit woningcorporaties

Omdat het wetsvoorstel meer risicogericht toezicht toestaat, heeft de Autoriteit woningcorporaties (Aw) beleidsregels opgesteld, waarin zij duidelijkheid biedt over het te hanteren beoordelings- en toetsingskader.

Dit bericht is afkomstig van de “Nieuwe Wind”

Toewijzingsregels veranderen per 1 januari 2022

Bij het toewijzen van sociale huurwoningen geldt vanaf 1 januari 2022 een hogere inkomensgrens voor meerpersoonshuishoudens. Ook verandert de manier waarop wordt omgegaan met de vrije toewijzingsruimte. Deze en andere wijzingen van de toewijzingsregels zetten we in dit artikel op een rijtje.

Woningcorporaties mogen hun woningen in het DAEB-segment niet zomaar aan iedereen toewijzen. In eerste instantie gaan deze woningen naar mensen met een laag inkomen, die weinig kans hebben op een woning in de marktsector. Daarom is er al jaren een inkomensgrens, ook wel de DAEB-inkomensgrens genoemd, die jaarlijks wordt geïndexeerd. Aan deze basisgedachte verandert niets.

Onderscheid naar huishoudsamenstelling

In de huidige regels geldt voor alle huishoudsamenstellingen dezelfde inkomensgrens. Dat verandert per 1 januari 2022. Voor eenpersoonshuishoudens wordt de huidige grens geïndexeerd naar 40.765 euro (was 40.024 in 2021). Voor meerpersoonshuishoudens gaat een hogere grens gelden: 45.014 euro (prijspeil 2022). Deze nieuwe DAEB-inkomensgrenzen worden ieder jaar geïndexeerd.

80-10-10 wordt 85-7,5-7,5 Op dit moment moeten corporaties minimaal 80% van hun DAEB-woningen toewijzen aan mensen met een inkomen tot 40.024 (prijspeil 2021). Maximaal 10% mag naar huishoudens met een (laag) middeninkomen tot 44.655 euro (prijspeil 2021) en maximaal 10% mag vrij worden toegewezen. Het is wel de bedoeling dat corporaties daarbij voorrang geven aan mensen met een urgentiestatus.

Bij de nieuwe toewijzingsregels verdwijnt de ‘tussencategorie’ voor mensen met een (laag) middeninkomen. In principe moeten corporaties vanaf 1 januari 2022 92,5% van de woningen toewijzen aan de doelgroep. Dat zijn dus eenpersoonshuishoudens met een inkomen tot 40.765 euro (prijspeil 2022) en meerpersoonshuishoudens met een inkomen tot 45.015 euro (prijspeil 2022).

Corporaties mogen 7,5% vrij toewijzen. Dit percentage van 7,5% mag echter worden verhoogd naar maximaal 15%. Je moet dan als corporatie hierover afspraken maken met de gemeente en huurdersorganisatie en dit vastleggen in de prestatieafspraken. In dat geval moet er dus minimaal 85% van de woningen naar de doelgroep.

Belangrijk is dat, wanneer je in meerdere gemeenten prestatieafspraken maakt, je in al die gemeenten moet vastleggen dat je de vrije toewijzingsruimte vergroot. In je administratie moet je ook per gemeente bijhouden hoeveel toewijzingen er naar de doelgroep gaan en hoeveel niet. De Autoriteit woningcorporaties toetst uiteindelijk op corporatieniveau.

Géén afspraken over meer ruimte vrije toewijzingen in prestatieafspraken:

Huishoudtype​InkomenToewijzen
​DoelgroepEenpersoonshuishouden Meerpersoonshuishouden​Tot € 40.765 Tot € 45.014Minimaal 92,5%
​Geen doelgroep​Alle huishoudtypes​Hoger dan doelgroepgrenzenMaximaal 7,5%

Wél afspraken over meer ruimte vrije toewijzingen in prestatieafspraken:

Huishoudtype​InkomenToewijzen
DoelgroepEenpersoonshuishouden MeerpersoonshuishoudenTot € 40.765 Tot € 45.014Minimaal 85%
Geen doelgroepAlle huishoudtypesHoger dan doelgroepgrenzen​Maximaal 15%*

* Het is ook mogelijk een ander percentage af te spreken, bijvoorbeeld 10%.

De indexeringspercentages die worden gebruikt om de inkomens uit voorgaande jaren te indexeren naar het nvieau van 2022 zijn:

 • Index T-1: 1,0185
 • Index T-2: 1,0438

Passend toewijzen

Naast de 85-7,5-7,5-regel gelden er ook regels voor passend toewijzen. Bij ten minste 95% van de woningen die de corporatie toewijst aan huishoudens met een inkomensgrens onder de grens voor passend toewijzen (de huurtoeslaggrens) moet de kale huur onder de zogenoemde aftoppingsgrens liggen. Er is een marge van 5% voor uitzonderingssituaties. Dit verandert niet, maar het wordt mogelijk om deze marge van 5% te compenseren met het volgende jaar.

De inkomensgrenzen voor passend toewijzen voor volgend jaar zijn ook bekend, net als de aftoppingsgrenzen. Die laatste zijn dit jaar niet geïndexeerd, vanwege de huurbevriezing in 2021.

Soort huishoudenInkomensgrensAftoppingsgrens
Eenpersoons€ 24.075 (was € 23.725)€633,25 (zelfde als 2021)
Tweepersoons€ 32.675 (was €32.200)€633,25 (zelfde als 2021)
Drie- en meerpersoons€ 32.675 (was €32.200)€678,66 (zelfde als 2021)
Eenpersoons (ouderen)€23.975 (was €23.650)€633,25 (zelfde als 2021)
Tweepersoons (ouderen)€32.550 (was 32.075)€633,25 (zelfde als 2021)
Drie- en meerpersoons (ouderen)€32.550 (was 32.075)€678,66 (zelfde als 2021)

Daarnaast komt er een uitzondering voor ouderen met vermogen. Als het vermogen van een oudere hoger is dan 118.479 euro (alleenstaanden, prijspeil 2021) of 148.819 euro (meerpersoonshuishoudens, prijspeil 2021), dan mag de corporatie ook een woning toewijzen met een huur bóven de aftoppingsgrens. In de praktijk blijkt namelijk dat er een specifieke groep ouderen is die, gezien hun woonwensen en mogelijke toekomstige zorgbehoefte, een iets duurdere huurwoning in de DAEB-tak kan en wil betalen dan waarvoor zij op basis van hun inkomen in aanmerking komen.

Toetsing van het vermogen gaat op basis van de meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting. Als deze niet toereikend blijkt door een wijziging van het vermogen (bijvoorbeeld bij de (aanstaande) verkoop van een woning), kunnen andere bewijsstukken volstaan. Denk aan (een combinatie van) een recent bankafschrift, de akte van verkoop van de eigen woning (voor zover van toepassing) of de aanslag van de WOZ-waarde van de woning.

Let op: alléén als een oudere zelf een verzoek indient om een duurdere woning te huren, bijvoorbeeld omdat die woning zorgvoorzieningen heeft, mag je als corporatie het vermogen toetsen en afwijken van de normale regels. Alléén bij zo’n verzoek mag je het vermogen te toetsen. Dat hoeft niet bij alle andere toewijzingen.

Liberalisatiegrens en kwaliteitskortingsgrens Ook de liberalisatiegrens voor 2022 is bekend, net als de kwaliteitskortingsgrens. Die laatste is vanwege de huurbevriezing niet geïndexeerd. De liberalisatiegrens wel, die wordt niet geïndexeerd me de huurprijsontwikkeling, maar met de inflatie.

 • Kwaliteitskortingsgrens: € 442,46 (zelfde als 2021)
 • Liberalisatiegrens: € 763,47 (was 752,33 euro)

Bron: Aedes.nl

Met dank aan de Nieuwe Wind

Hoe kunnen we anders bouwen?

Het is de grootste open deur van deze tijd: er moeten veel meer woningen worden gebouwd. Alleen is een woning bouwen een heel proces, met heel veel betrokken partijen, heel veel overleg en heel veel tussenstappen. Dus als we de ambitie willen halen om in de komende 10 jaar 1 miljoen woningen te bouwen, dan moet het anders. In deze aflevering van ‘Meer dan een Huis’, een podcastserie van Aedes, duikt Quintin Wierenga in het onderwerp conceptueel bouwen.Dat doet hij met Olga Görts, directeur van het Netwerk Conceptueel Bouwen en Joost Lobee, directeur-bestuurder bij Woningstichting Compaen in Helmond. Beluister de podcast over conceptueel bouwen:

https://www.aedes.nl/algemeen/header-en-footer/podcasts

Meer huurders hebben recht op huurtoeslag

Meer huurders hebben recht op huurtoeslag, maar niet iedereen weet dit

Sinds 1 januari 2020 komen meer huurders in aanmerking voor huurtoeslag. Dit komt door een wetswijziging waardoor de harde inkomensgrenzen voor huurtoeslag zijn vervallen. Veel huurders weten dit nog niet en lopen hierdoor huurtoeslag mis. Daarom roept Belastingdienst/ Toeslagen huurders op om vóór 1 september 2021 huurtoeslag over 2020 aan te vragen via toeslagen.nl/huurtoeslag.

Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid in de huurkosten. Tot en met 2019 golden er harde inkomensgrenzen om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. Hierdoor kon je recht op huurtoeslag in één keer vervallen als je een paar euro extra ging verdienen. Vanaf 1 januari 2020 bestaan die harde inkomensgrenzen niet meer. Als je inkomen stijgt, krijg je minder huurtoeslag. Maar het is niet meer zo dat bij een kleine stijging de huurtoeslag plotseling helemaal wegvalt. Dit zorgt voor meer zekerheid bij huurders. Belangrijk, want onzekerheden zijn er in deze tijden al genoeg.

Wie kan huurtoeslag krijgen?

Niet iedereen die huurt, kan huurtoeslag krijgen. De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen: je moet onder meer 18 jaar of ouder zijn en een zelfstandige woonruimte huren. Dit betekent dat je in ieder geval een eigen toegangsdeur hebt die op slot kan, een eigen keuken en een eigen wc. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden voor de huurtoeslag 2020:

 • Je huur mag niet te hoog zijn Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag over 2020, mochten de huur- en servicekosten van je woning vorig jaar niet hoger zijn dan € 737,14 per maand. Zijn alle huisgenoten jonger dan 23? Dan mochten de huur- en servicekosten maandelijks maximaal € 432,51 zijn.
 • Je inkomen mag niet te hoog zijn Hoe hoog je inkomen in 2020 mocht zijn, hangt af van je huur, de leeftijd van jou en je huisgenoten en de samenstelling van je huishouden.
 • Je vermogen mag niet te hoog zijn Om huurtoeslag te krijgen, mag je niet te veel vermogen hebben. Zoals spaargeld. Wil je huurtoeslag over 2020 aanvragen? Dan kan dit als je eigen vermogen op 1 januari 2020 niet meer dan € 30.846 was. Voor partners samen gold een maximum eigen vermogen van € 61.692. Als je medebewoners hebt, mochten zij per persoon ook niet meer dan € 30.846 vermogen hebben.

Voorbeelden in de praktijk

Om inzicht te geven in de hoogte van huurtoeslag, zet Belastingdienst/ Toeslagen twee praktijkvoorbeelden op een rij.

 1. Janine is 26 jaar en werkt als schoonheidsspecialist. Ze verdiende in 2020 € 25.000 bruto en betaalde maandelijks € 700 aan huur voor een woning in Den Haag. Via toeslagen.nl/huurtoeslag maakt ze een proefberekening om te bekijken of ze in 2020 recht had op huurtoeslag. Dat blijkt inderdaad het geval. Om precies te zijn, krijgt ze over 2020 € 1.524 aan huurtoeslag.
 2. Wesley en Lydia zijn allebei 41 jaar en huren samen een woning in Utrecht. In 2020 betaalden zij maandelijks € 700 aan huur. Hun gezamenlijke inkomen bedroeg € 35.000 bruto. Daarmee hadden ze vorig jaar recht op een huurtoeslag van € 624.

Vraag vóór 1 september huurtoeslag over vorig jaar aan

Denk jij dat je in 2020 in aanmerking kwam voor huurtoeslag? Maak dan een proefberekening op toeslagen.nl/huurtoeslag. Heb je recht? Vraag de huurtoeslag 2020 dan vóór 1 september 2021 aan. Goed om te weten: als je huurtoeslag voor vorig jaar aanvraagt, loopt de toeslag automatisch door in 2021. Controleer daarom ook je gegevens van 2021. Als er iets verandert in je persoonlijke situatie, geef de wijziging dan door. En zet zo nodig de huurtoeslag stop per 31 december 2020.

Meer weten?

Kijk op toeslagen.nl/huurtoeslag. Of neem contact op met de BelastingTelefoon via 0800-0543 (gratis). Ook kun je kijken op toeslagen.nl/hulp voor een toeslagenservicepunt bij jou in de buurt of andere hulp.

Dit is een bericht van de Nieuwe Wind

Derde ronde Woningbouwimpuls

Derde ronde Woningbouwimpuls opent in september 2021

Na twee succesvolle tranches kunnen gemeenten in september voor de derde keer projecten indienen voor de Woningbouwimpuls. Voor de laatste tranche van deze kabinetsperiode is in totaal circa 250 miljoen euro beschikbaar. In december wordt bekend welke gemeenten een bijdrage krijgen voor het sneller bouwen van meer betaalbare woningen.

De Woningbouwimpuls heeft als doel het versnellen van de woningbouw en het bouwen van meer betaalbare woningen. In de eerste twee rondes kregen 57 verschillende woningbouwprojecten geld. Hierdoor kunnen er versneld 96.000 woningen worden gebouwd; dat is 10% van de totale opgave voor de komende tien jaar. Het merendeel (65%) van deze woningen bestaat uit betaalbare woningen voor starters of mensen met een middeninkomen. Een aanzienlijk deel van deze woningen zou zonder de Woningbouwimpuls waarschijnlijk niet – of pas op een later moment – gebouwd kunnen worden.

Minister Ollongren: “Het aanpakken van het woningtekort is onverminderd urgent. Daarom ben ik blij dat we samen met provincies, gemeenten en marktpartijen met de Woningbouwimpuls in korte tijd zulke goede resultaten hebben neergezet. Hierdoor kunnen woningenbouwprojecten nu versneld worden gestart. En daar profiteren vooral de mensen met een laag- of middeninkomen van. Want het merendeel van de nieuwe woningen is voor hen bestemd. Dat is belangrijk, want het is juist deze groep die hard wordt getroffen door de woningnood.”

Evaluatie

Gebrek aan financiering van het publieke tekort belemmert de realisatie van veel woningbouwprojecten. Uit een tussentijdse evaluatie uitgevoerd in opdracht van ministerie van BZK blijkt dat de Woningbouwimpuls juist daar het verschil kan maken en er voor kan zorgen dat woningen (sneller) gebouwd worden. De belangstelling voor de Woningbouwimpuls is groot. Er zijn voor de inmiddels afgesloten twee tranches ruim 100 aanvragen voor ondersteuning van woningbouwprojecten ingediend waarvan dus 57 zijn gehonoreerd. De verwachting is dan ook dat voor de derde en laatste tranche een aanzienlijk aantal woningbouwprojecten met een publiek financieel tekort zal worden aangemeld. Dit onderstreept nog maar eens de noodzaak van de Woningbouwimpuls om het woningtekort met urgentie aan te (blijven) pakken.

Aanpassing minimum aantal woningen

Voor de derde tranche zal de Regeling Woningbouwimpuls aangepast worden waardoor voor een groot deel van de gemeenten de minimale projectomvang wordt verlaagd. Voor deze gemeenten geldt dat projecten vanaf 200 woningen (in plaats van 500 woningen) in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage uit de woningbouwimpuls. Met de verlaging wordt tegemoet gekomen aan een breed gedragen wens uit de Tweede Kamer die middels een motie had opgeroepen tot een verlaging van de minimale projectomvang. De aanpassing van de regeling is van toepassing op regio’s waarvan het aandeel kleine gemeenten (= gemeenten met minder dan 50.000 inwoners) boven de 75% ligt. Zo kunnen meer gemeenten, verspreid over het land, een aanvraag indienen voor een bijdrage uit de Woningbouwimpuls. Gemeenten die binnen deze regio’s vallen en reeds een aanvraag hebben ingediend voor een project van meer dan 500 woningen komen niet in aanmerking voor de lagere grens. Voor de gemeenten die buiten de regio’s vallen waar het aandeel kleine gemeenten boven de 75% ligt, blijft de 500 woningengrens gehandhaafd.

Vervolg Woningbouwimpuls

De woningbouwopgave is groot en vereist de gezamenlijke inzet van gemeenten, provincies, Rijk en marktpartijen. Door de inzet van de Woningbouwimpuls en cofinanciering door medeoverheden worden er vanuit de eerste twee tranches ruim 96.000 woningen gebouwd. Dat is ruim 10% van de totale opgave in de komende tien jaar. Maar de opgave blijft groot en ook in de toekomst zijn investeringen nodig en is samenwerking noodzakelijk. Het Kabinet blijft zich tot het uiterste inspannen om de woningbouw vlot te trekken, het tekort terug te dringen en zo bij te dragen aan goed en betaalbaar wonen voor iedereen.

Dit is een publicatie van de Nieuwe Wind