Ouderen buiten de boot door ingewikkelde regels

Inkomensvoorzieningen zoals de huurtoeslag, maar ook bijzondere bijstand, bereiken onvoldoende de mensen waar ze voor bedoeld zijn.

Zorgelijk kijkende oudere dame bezig met administratie
Zorgelijk kijkende oudere dame bezig met administratie Getty Images

In het rapport  ‘Met te weinig genoegen nemen(externe link)’ schrijft de Ombudsman dat veel ouderen in een kwetsbare positie te weinig gebruikmaken van financiële regelingen en andere ondersteuning waar ze recht op hebben. Hij deed onderzoek naar de oorzaken en mogelijke oplossingen.

Diverse oorzaken

Er zijn behoorlijk veel regelingen en potjes, zowel landelijk als lokaal. Veel ouderen kennen een deel van de regelingen niet of denken dat zij er niet voor in aanmerking komen omdat ze bedoeld zijn voor ‘echt arme mensen’. Ook vinden ze het vaak lastig om ze aan te vragen. Bijvoorbeeld omdat het alleen digitaal kan of omdat de procedure ingewikkeld is. Sommige ouderen willen financieel zelfstandig blijven en besparen liever op boodschappen dan dat ze extra ondersteuning aanvragen. Ook het gebrek aan vertrouwen in de overheid vormt een grote drempel voor een deel van de ouderen. Mensen vragen bijvoorbeeld geen toeslag aan omdat ze bang zijn dat ze later grote bedragen moeten terugbetalen.

Proactief en persoonlijk

De Ombudsman adviseert gemeenten en landelijke uitvoeringsinstanties zoals de Belastingdienst om niet te wachten tot ouderen zelf contact opnemen, maar hen juist proactief te benaderen. Liefst ook via persoonlijk contact, zoals telefonisch of via een huisbezoek. Daarbij kunnen ze de samenwerking zoeken met organisaties die ouderen al ondersteunen en goed weten hoe de mensen het beste gevonden, benaderd en geholpen kunnen worden. Om dat goed en gericht te kunnen doen, is het belangrijk dat er goed in kaart wordt gebracht om welke mensen het gaat. En uiteraard moet worden ingezet op het eenvoudiger maken van wet- en regelgeving en daarmee de aanvraagprocedures.

Op basis van vertrouwen

De Woonbond vindt het heel belangrijk dat iedereen die dat nodig heeft, gebruik kan maken van financiële ondersteuning. Met de stijgende prijzen door o.a. inflatie is dat nu harder nodig dan ooit. De complexiteit van regels en misstanden in de uitvoering -zoals rond de toeslagen- geven mensen weinig vertrouwen dat ze deze ondersteuning probleemloos kunnen aanvragen. Dat moet echt verbeterd worden. Door regels goed uit te leggen, procedures eenvoudiger te maken en actief de mensen waar het om gaat te benaderen en wegwijs te maken in het woud van regelingen en te helpen bij het aanvragen. Gemeenten kunnen dat bijvoorbeeld doen door het inzetten van de Voorzieningenwijzer(externe link). Maar in de eerste plaats door als overheid te handelen vanuit vertrouwen en -mocht toch iets mis gaan- daar adequaat en menselijk mee om te gaan.

Dit is een bericht van de Woonbond

Meer betaalbare woningen voor middeninkomens

Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, heeft zijn plannen bekendgemaakt om meer mensen aan een betaalbare woning te helpen. Mensen met een middeninkomen vallen nu tussen wal en schip en mensen met een laag inkomen houden na het betalen van de huur soms te weinig over om van te leven. Daarom moeten er meer betaalbare woningen gebouwd worden en wordt de middenhuursector gereguleerd. Huurders en kopers worden beter beschermd.

Minister de Jonge: “Veel mensen kunnen geen betaalbare woning vinden of hebben te hoge woonlasten. Dat raakt aan de bestaanszekerheid van mensen. Daarom moeten er meer betaalbare woningen worden gebouwd, in het sociale segment maar zeker ook in het middensegment. En daarom reguleren we de middenhuur en worden huurders en kopers straks beter beschermd.”

Regulering middenhuur

Om huurwoningen voor middeninkomens betaalbaarder te maken worden aanvangshuren in het middenhuursegment gereguleerd. Een deel van de woningen die nu in de vrije huursector valt, valt daardoor straks onder de gereguleerde middenhuur. Straks bepaalt het woningwaarderingstelsel (het puntensysteem) de huurprijs zodat een huurder een eerlijke prijs betaald die past bij de kwaliteit van de woning. De exacte bovengrens van de regulering moet nog worden bepaald, maar komt tussen de 1.000 en 1.250 euro te liggen.

Het is belangrijk dat er voldoende aanbod aan middenhuur blijft en de regulering de bouw van middenhuurwoningen niet in de weg staat. Op dit moment wordt in drie gemeenten (Utrecht, Zwolle en Doetinchem) gekeken wat de effecten zijn van verschillende varianten van de regulering op onder andere de bouw van middenhuurwoningen. Op basis hiervan wordt de exacte vormgeving van de regulering bepaald, inclusief de bovengrens van de middenhuurregulering.

Veertig procent nieuwbouw voor middeninkomens

Er moet meer gebouwd worden voor midden- en lage inkomens. In het programma Woningbouw is aangekondigd dat er tot en met 2030 900.000 woningen gebouwd moeten worden. We streven regionaal na dat bijna veertig procent (350.000 woningen) van deze nieuw te bouwen woningen betaalbare koop of middenhuurwoningen zijn.

Het vergroten van het aanbod leidt ook tot een verbetering van de positie van koopstarters. Zij krijgen een extra duwtje in de rug door de inzet van goedwerkende- en nieuwe verkoopoplossingen. Door een handreiking aan gemeenten, ontwikkelaars en corporaties te doen kan het gebruik van verkoopoplossingen zoals KoopStart een impuls krijgen en leiden tot meer betaalbare koopwoningen. Met de introductie van een huisvestingsvergunning kunnen gemeenten bovendien betaalbare koopwoningen toewijzen aan mensen met een middeninkomen.

Een woning die past bij het inkomen

Een deel van de mensen met een laag inkomen zijn een te groot deel van hun inkomen kwijt aan de huur. Te hoge woonlasten worden aangepakt door huurstijgingen te beperken en door mensen een woning toe te wijzen die bij het inkomen past. Voor mensen met een laag inkomen verlagen we de huren. Hogere inkomens die in een goedkope sociale huurwoning wonen, kunnen een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen.

Met Aedes, VNG en IPO worden prestatieafspraken gemaakt over onder andere de bouw en verduurzaming van woningen. Een nieuw Sociaal Huurakkoord met Aedes en de Woonbond over onder andere de jaarlijks maximaal toegestane huurverhoging wordt onderdeel van deze afspraken.

Vereenvoudiging huurtoeslag

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat het toeslagenstelsel voor een deel van de mensen onzekerheid met zich meebrengt. We zetten daarom stevig in op het vereenvoudigen van de huurtoeslag.

Hiervoor worden onder andere genormeerde huren ingevoerd. De hoogte van de huurtoeslag is daarmee niet meer afhankelijk van de feitelijke huurprijs, maar gaat uit van een vast, genormeerd huurbedrag. Afhankelijk van het inkomen betalen mensen een eigen bijdrage, die van dit genormeerd huurbedrag af wordt getrokken. Wat overblijft is de te ontvangen huurtoeslag.

De maximale huurgrens wordt geschrapt. Zo kunnen meer huurders huurtoeslag krijgen. Daarnaast wordt de leeftijdsgrens voor jongeren verlaagd van 23 jaar naar 21 jaar en vervalt de bijdrage aan de subsidiabele servicekosten.

Eind 2022 moet het wetsvoorstel klaar zijn en moet vanaf 2024 ingaan. De genormeerde huren worden geleidelijk ingevoerd over een periode van vijf jaar.

Betere bescherming koper en huurder

Kopers en huurders moeten goed beschermd worden. Er komt een landelijke norm om op een goede en verantwoordelijke manier met huurders om te gaan. Gemeenten kunnen inzetten op verbeterde huurprijsbescherming via gebiedsgerichte verhuurvergunningen met de voorwaarde dat de maximale huurprijzen worden gerespecteerd. Als vervolgstap moet het landelijk de norm worden dat verhuurders in de gereguleerde sector de maximale huurprijs van het woningwaarderingstelsel respecteren. Bij het kopen van een woning wordt certificering van het biedproces, en daarmee het gebruik van een (bied)logboek door makelaars, wettelijk verplicht. Daardoor wordt het koopproces transparanter en is er minder ruimte voor makelaars om niet integer te handelen.

Dit is een bericht van de Nieuwe Wind

Sociale huren gaan per 1 juli met 2,3 procent omhoog

De huren van woningen in de sociale sector mogen per 1 juli met 2,3 procent worden verhoogd. Het percentage komt neer op de inflatie tussen december 2020 en november 2021. Er komt geen extra verhoging bovenop die inflatie.

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer.

Vorig jaar besloot het kabinet onder druk van de politiek de huren te bevriezen. Ook nu klonk in de Tweede Kamer, met name vanuit de linkse oppositie, de roep om de huren niet te verhogen. De linkse partijen zijn bang dat huurders met lage inkomens in de problemen komen, nu ze ook worden geconfronteerd met fors hogere energielasten.

Vrije sector

Minister de Jonge heeft daar maar ten dele gehoor aan gegeven. Hij geeft de verhuurders geen ruimte om bovenop de inflatie een extra huurverhoging door te voeren. In de vrije sector mochten de verhuurders dat begin dit jaar wel. Daar gingen de huren met 3,3 procent omhoog. Dat komt neer op de inflatie plus 1 procent. Lange tijd was dat ook het uitgangspunt voor verhogingen in de sociale sector, vastgelegd in een sociaal huurakkoord tussen de Woonbond en de koepel van woningcorporatie Aedes. Maar vorig jaar lukte het de linkse oppositie, onder aanvoering van de SP, om de huren te laten bevriezen. 

Verhuurderheffing

Het kabinet gaf de sociale verhuurders toen compensatie via een korting van 200 miljoen euro op de verhuurderheffing. Daar is nu volgens minister De Jonge geen ruimte voor omdat het kabinet al heeft besloten de verhuurderheffing in 2023 af te schaffen en niet geconfronteerd wil worden met een gat in de begroting. De Jonge wil ook niet dat de woningcorporaties er zelf voor opdraaien. Het kabinet verlangt namelijk forse investeringen van deze verhuurders. Ze moeten veel meer nieuwe, goedkope huurwoningen gaan bouwen en ook veel bestaande huizen energiezuinig maken.

De Jonge is op dit moment in gesprek met de corporaties om prestatieafspraken te maken, in ruil voor de afschaffing van de verhuurderheffing. Zij spelen een belangrijke rol bij het streven om in totaal 100.000 nieuwe huizen per jaar te gaan bouwen. De betaalbaarheid van de huurwoningen in de komende jaren wil de minister meenemen in de afspraken.

Generieke huurmaatregel

De minister vindt dat een generieke huurmaatregel niet de oplossing is voor de problemen waar veel huurders met een kleine beurs op dit moment voor staan. Hij wil dat corporaties maatwerk bieden, door mensen die dat echt nodig hebben een tijdelijke huurkorting te geven. Bovendien krijgen zij de mogelijkheid om huurders met relatief hoge inkomens meer huur te laten betalen. Ook wijst De Jonge er op dat mensen met lage inkomens een beroep kunnen blijven doen op de huurtoeslag, die mee stijgt met de huurverhoging.

Dit bericht is afkomstig van RTL Nieuws

Kabinetsplan: bij hoge huur minder huurtoeslag

Per 2025 wil het kabinet de huurtoeslag hervormen. Voor sommige huishoudens pakken de geplande veranderingen heel ongunstig uit, waardoor ze erop achteruit gaan. Dit concludeert het Nibud in een doorrekening van kabinetsplannen. 

Envelop Belastingdienst Toeslagen
CC BY-SA 2.0 – FlickR

De plannen om de huurtoeslag aan te passen zijn nog niet concreet of in detail uitgewerkt, maar in het coalitieakkoord geeft het kabinet wel een richting aan voor de toekomst.   

Fictieve huur: 608 euro 

In het coalitieakkoord staat dat het kabinet overweegt de huurtoeslag te hervormen naar een systeem van normhuren op basis van inkomen. In dit systeem wordt uitgegaan van een fictieve huur van 608 euro in 2025.  Dat betekent dat de huurtoeslag voor iedereen wordt berekend alsof de huur 608 euro is.

De Tweede Kamer vroeg aan het Nibud om deze plannen door te rekenen. In die doorrekening is de conclusie dat huurtoeslagontvangers er in 2025 fors op achteruit zouden gaan als hun daadwerkelijke huur boven de normhuur van 608 euro valt.  

Bij hoge huur minder toeslag 

Alleenstaande huurders met een kleine woning en een relatief lage huur zouden er in het nieuwe stelsel op vooruitgaan. Zij betalen namelijk vaak minder dan 608 euro. Grotere huishoudens gaan er over het algemeen op achteruit, omdat zij vaker in een wat grotere en duurdere huurwoning wonen.  

Arjen Vliegenthart is directeur van het Nibud. Over de hervorming merkt hij op: “Het hele idee achter het toeslagenstelsel, waarbij huishoudens een financiële bijdrage kregen die bij hun inkomen en omstandigheden paste, was goed en nodig. Dat het in de praktijk niet goed werkte, was een harde les. Juist daarom vinden wij het zo belangrijk dat, nu we het gaan veranderen, er ook iets goeds en beters voor terugkomt. Het kan dan volgens ons niet de bedoeling zijn dat mensen die een hogere huur hebben straks minder toeslag krijgen, waardoor ze financieel gezien slechter af zijn.” 

Grote zorgen over betaalbaarheid 

Ook de Woonbond heeft grote zorgen over de impact van de huurtoeslagplannen voor huurders met een hoge huur en een smalle beurs. De huur is voor hun nu al vaak niet te betalen, bleek eerder uit een onderzoek van het Nibud in opdracht van de Woonbond en Aedes. Volgens de Woonbond moet de huurtoeslag juist omhoog om de betaalbaarheid voor deze huurders te verbeteren. Woonbonddirecteur Zeno Winkels: “Als minister De Jonge betaalbaar wonen serieus neemt, verhoogt hij de huurtoeslag voor alle huurders. Zo kan hij armoede echt effectief aanpakken.” 

Dit is een bericht van de Woonbond

Donkere wolken boven huurtoeslag

De doorrekeningen van het regeerakkoord door het Centraal Planbureau (CPB) laten zien dat veel huurtoeslagontvangers er de komende jaren op achteruit zullen gaan met de plannen van het kabinet. 

Envelop Belastingdienst Toeslagen
CC BY-SA 2.0 – FlickR

Er gaat veel veranderen aan de huurtoeslag. Daar zitten een paar kleine verbeteringen bij. Maar huurtoeslagontvangers gaan er ook veel op achteruit. Terwijl de huur voor veel lage inkomens die huurtoeslag ontvangen nu al niet betaalbaar is.

Meer mensen krijgen recht op huurtoeslag

De maximale huurprijs waarmee je recht hebt op huurtoeslag gaat per 2024 verdwijnen. Daardoor kunnen lage inkomens met een huurprijs boven de ‘huurtoeslaggrens’ (die ligt dit jaar op €763,47 ) toch huurtoeslag aanvragen. Dat is goed nieuws voor huurders met een laag inkomen en torenhoge huur. De Woonbond heeft zich hier dan ook jarenlang voor ingezet. Ook krijgen jongeren eerder volledig recht op huurtoeslag. De leeftijdsgrens waarmee jongeren aanspraak kunnen maken op reguliere huurtoeslag wordt verlaagd van 23 naar 21 jaar. 

Geen huurtoeslag over werkelijke huur

Op dit moment wordt er voor de hoogte van de huurtoeslag gekeken naar de werkelijke huur die iemand betaalt. Op basis van de hoogte van de huur en het inkomen van de huurder wordt een deel van die huurprijs gecompenseerd. Kijk voor meer informatie in ons webartikel ‘Normen en grenzen huurtoeslag’. In het regeerakkoord staat dat het kabinet in plaats van de echte huurprijs, vanaf 2025 uit wil gaan van een vaste huurprijs. Die huurprijs ligt op € 548 per maand zegt het CPB. Dat betekent dat huurtoeslagontvangers met een lagere huur erop vooruit gaan, maar huurders met een hogere huur erop achteruit. Zij kunnen dus makkelijk in de problemen komen omdat een deel van de huurtoeslag wegvalt. 

Eigen bijdrage omhoog

Elke huurtoeslagontvanger betaalt een deel van de huur 100% zelf. Pas boven dat bedrag wordt de huur (deels) vergoed door de huurtoeslag. Ook hier geldt dat de precieze hoogte van de eigen bijdrage afhangt van de hoogte van het inkomen en de huur. Het kabinet wil de eigen bijdrage gaan verhogen. Dat betekent dat alle huurtoeslagontvangers een hoger bedrag uit eigen zak moeten betalen en minder gecompenseerd gaan worden. In 2024 wordt de eigen bijdrage in de huurtoeslag met 2 euro per maand verhoogd. In 2025 met nog eens 2 euro. 

Servicekosten niet meer onder de huurtoeslag

Ook de servicekosten vallen straks niet meer onder de huurtoeslag. Nu krijg je huurtoeslag over je ‘rekenhuur‘. De huurprijs plus een deel van de servicekosten. Vanaf 2024 mag je de servicekosten niet meer meerekenen. Deze kosten worden dan dus niet meer gecompenseerd via de huurtoeslag.

Grote zorgen betaalbaarheid

De Woonbond heeft grote zorgen over de impact van de huurtoeslagplannen voor huurders met een smalle beurs. De huur is voor hun nu al vaak niet te betalen, bleek eerder uit een onderzoek van het Nibud in opdracht van de Woonbond en Aedes. De huurtoeslag moet juist omhoog om de betaalbaarheid voor deze huurders te verbeteren.

Dit is een bericht van de Woonbond

Ruimere regels voor recht op huurtoeslag

Het kabinet wil de regels voor ‘verworven recht’ versoepelen. Huurders die ooit huurtoeslag kregen, maar dat later kwijtraakten kunnen straks opnieuw toeslag krijgen als hun inkomen daalt.

Envelop Belastingdienst Toeslagen
CC BY-SA 2.0 – FlickR

Om te bepalen of je recht hebt op huurtoeslag wordt er gekeken naar je inkomen, vermogen en de hoogte van de huurprijs. Bij een te hoge huurprijs (boven de zogenaamde ‘huurtoeslaggrens‘) heb je geen recht op huurtoeslag. Tenzij er sprake is van het zogenaamde ‘verworven recht’. 

Strenge regels verworven recht

Dankzij ‘verworven recht’ is het mogelijk om toch huurtoeslag te krijgen als je sociale woning te duur is geworden voor huurtoeslag.  Maar de regels voor ‘verworven recht’ zijn streng. Alleen als je huurtoeslag krijgt op het moment dat je huurprijs door een huurverhoging boven de grens raakt heb je ‘verworven recht’. In die situatie wordt de toeslag die je al krijgt gewoon voortgezet. Raak je daarna door een inkomensstijging de huurtoeslag tijdelijk kwijt? Bij een inkomensdaling behoud je het verworven recht en kun je opnieuw huurtoeslag krijgen. Maar had je op het moment dat de huurprijs boven de toeslaggrens steeg net geen huurtoeslag? Dan heb je pech. Er is dan geen sprake van verworven recht. Bij een inkomensdaling kun je geen huurtoeslag meer krijgen.

Wijziging verworven recht

In het Belastingplan voor 2022 stelt het kabinet voor om het strenge meetmoment voor verworven recht te schrappen. Het verworven recht geldt dan ook als je niet precies op het moment dat de huurprijs boven de toeslaggrens steeg huurtoeslag kreeg. Maar je moet nog wel steeds ooit huurtoeslag voor de woning hebben gehad. Door deze wijziging krijgt elke huurder die ooit huurtoeslag had voor de huidige woning dus de mogelijkheid om opnieuw toeslag aan te vragen als inkomen en vermogen daar weer laag genoeg voor zijn. Ook als de huurprijs inmiddels boven de huurtoeslaggrens ligt.

Stap in goede richting, maar nog huurders buiten de boot

De Woonbond vindt de versoepeling een stap in de goede richting. Maar wijst erop dat er ook huurders zijn die een hoge huurprijs betalen en een laag inkomen hebben zónder dat zij ooit huurtoeslag kregen. Vroeger was huurtoeslag niet nodig, maar nu -na ingang AOW of overlijden partner- is het inkomen sterk gedaald. Of ze kwamen niet in aanmerking omdat de huurprijs vanaf het begin van de huurperiode boven de huurtoeslaggrens lag. Met de nieuwe regels valt deze groep nog steeds buiten de boot. De Woonbond pleit ervoor alle huurders die op grond van inkomen en vermogen in aanmerking komen voor huurtoeslag daar daadwerkelijk recht op te geven. Niet alleen huurders die ooit huurtoeslag hadden, ook huurders die vroeger geen toeslag kregen maar nu een laag inkomen hebben.  De huurtoeslag is bedoeld om huurders te helpen die een relatief laag inkomen en hoge huur hebben. Maak dat ook het uitgangspunt in het recht op huurtoeslag.

Versoepelen strenge regels verblijfvergunning

In het Belastingplan 2022 staat nog een tweede voorstel voor versoepeling van regels. Het kabinet wil ook het zeer strenge beleid voor huurtoeslag in een situatie zonder verblijfsvergunning iets versoepelen. Als een minderjarig kind geen verblijfstatus heeft moet dat er straks niet langer toe leiden dat de ouders van dit kind automatisch hun recht op huurtoeslag verliezen.

Regels voor huishoudens zonder verblijfstatus blijven streng

De Woonbond signaleert dat de toeslagregels bij een situatie zonder verblijfsvergunning ook na deze versoepeling zeer streng blijven én dat dit huurders in problemen brengt. Bij het Meldpunt Huurtoeslag kwamen er diverse meldingen over binnen: als je partner zijn of haar verblijfstatus door verliest stopt de huurtoeslag voor het hele huishouden. Dus ook voor de Nederlandse partner. Dit is bewust beleid, omdat de overheid wil ‘voorkomen dat personen zonder verblijfstatus voordeel hebben van de huurtoeslag van de persoon bij wie zij inwonen.’  Dat valt te lezen op de website(externe link) van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Op 14 december stemt de Tweede Kamer over het Belastingplan 2022.

Toeslagenaffaire: ook bij huurtoeslag veel mis

Geld moeten ‘terugbetalen’ dat je nooit ontvangen hebt. Ten onrechte worden beschuldigd van fraude. De meldingen bij het Meldpunt Huurtoeslag maken duidelijk dat er ook bij de huurtoeslag veel mis ging.

Vrouw leest slecht nieuws in brief
Getty Images

En niet alleen bij huurders ging het mis: een eigenaar/bewoner die nooit een huurhuis had kwam zonder het te weten op de fraudelijst. Ze moest huurtoeslag terugbetalen die ze nooit had aangevraagd en ook nooit had ontvangen. Een maandenlange stroom aan boetes en aanmaningen zette haar leven totaal op zijn kop. Haar nachtmerrie stopte pas toen ze de rechtszaak won die ze had aangespannen.

Onrechtmatig teruggevorderd

De onterechte beschuldiging van fraude overkwam ook meerdere huurders die zich meldden. Eén van hen ontving smartengeld na een auto-ongeluk. De Belastingdienst hoort dit aan te merken als ‘bijzonder vermogen’, wat niet meetelt bij het bepalen van recht op huurtoeslag. Maar na het verzoek het smartengeld als bijzonder vermogen te zien kwam melder als fraudeur in de boeken. Pas na jaren vechten kreeg hij gelijk bij de hoogste bestuursrechter. Zijn leven was toen al verwoest. Relatie kwijt. Opleiding gestopt. Uitkering ingetrokken. En zijn gezondheid naar de knoppen. 

Ook gedupeerden kinderopvangtoeslag

De Woonbond ontving verhalen van 465 melders. Een deel van die melders is óók gedupeerd bij de Kinderopvangtoeslag. Bij andere melders gaat het alleen om huurtoeslag, vaak in combinatie met zorgtoeslag. Niet bij alle melders speelt de beschuldiging van fraude. Maar er speelt wél een terugvordering die onrechtmatig was. Of op z’n minst onrechtvaardig. Veel melders hebben geen enkele vorm van compensatie of erkenning gekregen.

Niet onrechtmatig, wel onrechtvaardig

Over de volgende situaties kwamen meerdere meldingen binnen, door verschillende melders.

  • Je wordt ontslagen en ontvangt de wettelijk verplichte transitievergoeding.  Volgens de wet is die ontslagvergoeding ‘gewoon inkomen’, dat meetelt voor je recht op huurtoeslag. Omdat je inkomen daardoor plotseling te hoog is moet je terugbetalen. Het bedrag dat je moet terugbetalen is vele malen hoger dan de ontslagvergoeding die je kreeg. 
  • In tijden van woningnood bied je korte tijd onderdak aan je volwassen kind dat na een tijdelijk huurcontract op straat staat. Het kleine inkomen van je kind wordt nu bij jouw bescheiden verdiensten opgeteld. Gevolg: je moet een heel jaar huurtoeslag terugbetalen.
  • Je partner verliest zijn/haar verblijfsvergunning. Door een administratieve fout of om een andere reden. Zelf heb je de Nederlandse nationaliteit. Omdat je partner nu ‘illegaal’ in Nederland verblijft vervalt jouw eigen recht op huurtoeslag ook. 

Volgens wet- en regelgeving mag terugvordering in deze situaties gewoon. Dit beleid is dus niet ‘onrechtmatig’. Maar voor melders die dit meemaakten geldt wel dat zij in de ellende zijn gestort. Tot en met huisuitzetting wegens huurschuld, relatiebreuk, baanverlies en uithuisplaatsing van kinderen aan toe. 

Compensatie, ook voor gedupeerden huurtoeslag

De overheid werkt nu aan een compensatieregeling voor gedupeerden van andere toeslagen dan de Kinderopvangtoeslag. De Woonbond dringt aan op een goede en zorgvuldige toepassing van die regeling. En blijft meldingen die bij het Meldpunt binnenkomen onder de aandacht brengen. Dat het toeslagenschandaal ook huurders die geen Kinderopvangtoeslag kregen hard heeft geraakt gaat moet luid en duidelijk doordringen in Den Haag.

Daarnaast vragen we aandacht voor uitvoeringsbeleid dat naar de letter niet ‘onrechtmatig’ is, maar wel zeer onrechtvaardig uitpakt.  Om daar iets aan te doen moet de wet- en regelgeving zelf veranderen. Daar dringen we bij de politiek op aan.


Meldpunt Huurtoeslag tot eind dit jaar open

Om nog beter zicht te krijgen op wat er speelt rond de huurtoeslag blijft het Meldpunt Huurtoeslag nog tot eind dit jaar open. Moest jij ten onrechte huurtoeslag terugbetalen? Of help je -bijvoorbeeld als bewindvoerder- huurders die dit overkwam? Deel je verhaal op ons Meldpunt Huurtoeslag.

Dit is een bericht van de Woonbond

Kassa: Huurtoeslagaffaire neemt toe

In het programma Kassa is er vandaag uitgebreid aandacht voor misstanden rond de huurtoeslag. Net als bij de kinderopvangtoeslag, lijken ook bij de huurtoeslag mensen tegen problemen aan te lopen.

Envelop Belastingdienst Toeslagen
CC BY-SA 2.0 – FlickR

Die signalen ontvangt de Woonbond ook, op het Meldpunt huurtoeslag. Mensen geven aan dat ze hoge bedragen moeten terugbetalen, ofdat huurtoeslag wordt gestopt of geweigerd, terwijl daar geen duidelijke rechtsgeldige reden voor is.

Honderden meldingen

In de eerste twee maanden van het meldpunt ontvingen we 320 meldingen. De helft daarvan had geen duidelijke rechtsgeldige reden bij het terug moeten betalen of stopzetten van de toeslag.

OGS

Tientallen keren is er bij deze zaken de code OGS (opzet of grove schuld) gebruikt. De code die bij de Kinderopvangtoeslagenaffaire ook is gebruikt wanneer mensen ten onrechte als fraudeur werden aangemerkt.

Overlap met kinderopvangtoeslag

Uit de meldingen blijkt dat er vaak een overlap is met de Kinderopvangtoeslagaffaire. Mensen raakten hier eerst in de problemen, waarna ze ook het recht op andere toeslagen verloren of hier bedragen zijn teruggevorderd. 

Doe een melding

Maar bij tientallen gevallen is het niet duidelijk of er ook problemen spelen met de kinderopvangtoeslag, of alleen met de huurtoeslag. Kassa(externe link) heeft wel signalen ontvangen dat er ook ten onrechte huurtoeslag is stopgezet en/of teruggevorderd, zonder dat er eerst een probleem was bij de Kinderopvangtoeslag. Dit suggereert dat de problemen rond de toeslagenaffaire nog groter zijn dan al werd gedacht. De Woonbond roept huurders die dit hebben meegemaakt op een melding te doen op het Meldpunt huurtoeslag.

Compenseer slachtoffers

De Woonbond vindt dat de overheid moet onderzoeken bij welke toeslagontvangers het mis is gegaan, en snel moet komen met een ruimhartige compensatie.

Dit is een Woonbond bericht

Huurtoeslag aanvragen over 2020? Het kan nog!

Je hebt nog tot 1 september 2021 om met terugwerkende kracht huurtoeslag aan te vragen over 2020.

Envelop Belastingdienst Toeslagen
CC BY-SA 2.0 – FlickR

In 2020 is de wet gewijzigd. Daardoor kregen ongeveer 115.000 extra huishoudens recht op huurtoeslag. Maar niet al die huishoudens weten dat.

Meer huurders recht op toeslag

Vroeger was er een ‘harde inkomensgrens’. Als je inkomen boven die grens lag had je nergens recht op. Sinds 2020 is dat anders. Ook met een wat hoger inkomen kun je nu recht hebben op toeslag. Bij een hoger inkomen loopt de hoogte van de toeslag geleidelijk af.

Nooit eerder toeslag gehad?

Het kan zijn dat je nog nooit huurtoeslag hebt aangevraagd omdat jouw inkomen daar altijd iets te hoog voor was. Het loont dan om te checken of je er door de wetswijziging recht op hebt gekregen.

Vroeger toeslag gehad?

Het kan ook zijn dat je vroeger wél huurtoeslag kreeg en daarna een paar jaar niet meer, omdat je inkomen iets te hoog werd. Ook in dat geval is het slim om te checken of je er sinds 2020 -door de wetswijziging- weer recht op kreeg.

Vóór 1 september aanvragen

Huurtoeslag komt niet vanzelf naar je toe. Je moet het aanvragen bij de Belastingdienst. Om huurtoeslag over 2020 aan te vragen heb je tot 1 september 2021 de tijd.

Hoe aanvragen?

Om te checken of je over 2020 recht hebt op huurtoeslag ga je naar toeslagen.nl/huurtoeslag(externe link) en maak je een proefberekening. Blijkt daaruit dat je over 2020 recht had op toeslag? Laat het geld dan niet liggen en vraag het aan.

Recht op huurtoeslag? Laat het niet liggen!

2 juli 2021

Door een wetswijziging in 2020 kregen meer mensen recht op huurtoeslag. Lang niet iedereen die er recht op heeft vroeg het ook aan. Had jij recht? Laat geen geld liggen!

Door de wetswijziging kregen ongeveer 115.000 extra huishoudens recht op huurtoeslag. Die wijziging hield in dat de ‘inkomensgrens’ voor huurtoeslag geen harde grens meer is.

Inkomen van 2020 al bekend

Heb je nog geen toeslag over 2020 aangevraagd? Het kan nog. Het fijne van achteraf aanvragen is dat je inkomen over 2020 al bekend is. Dat maakt het makkelijker om te berekenen of je recht hebt.

Kans op moeten terugbetalen klein

Toeslag moeten terugbetalen is erg vervelend, maar omdat toeslagen voorschotten zijn komt dat in de praktijk helaas vaak voor. Veel mensen die het eng vinden om huurtoeslag aan te vragen vrezen dat ze later moeten terugbetalen. Maar als je achteraf aanvraagt is de kans dat je te veel krijgt erg klein.

Hoe aanvragen?

Om te checken of je over 2020 recht hebt op huurtoeslag ga je naar toeslagen.nl/huurtoeslag(externe link) en maak je een proefberekening. Blijkt daaruit dat je over 2020 recht had op toeslag? Vraag dan aan vóór 1 september 2021. 

Zet zo nodig stop per 31 december

Let op: als je nu huurtoeslag aanvraagt over 2020, loopt die toeslag automatisch door in 2021. Voor het lopende jaar gaat de Belastingdienst dan uit van een geschat inkomen, dat lijkt op je inkomen in 2020. Wil je dat niet?  Je kunt de toeslag stopzetten per 31 december 2020. Als je daarvoor kiest moet je er wel zelf om denken volgend jaar opnieuw achteraf aan te vragen.

Voorkomen dat je te hoog voorschot krijgt

Wil je juist wél dat de toeslag doorloopt, maar wil je voorkomen dat je een te hoog voorschot krijgt over 2021? Gebruik niet de optie ‘stopzetten’, maar verander je geschatte jaarinkomen van 2021 naar een inkomen dat recht geeft op weinig toeslag. Blijkt dan achteraf dat je recht had op méér? Dan krijg je vanzelf een nabetaling.

Opschorten in plaats van stopzetten

Als je helemaal geen voorschot over 2021 wilt kun je de toeslag ook opschorten in plaats van stopzetten. Je verandert je geschatte inkomen van 2021 dan naar een inkomen dat te hoog is voor toeslag. Ziet de Belastingdienst dan achteraf dat je inkomen van 2021 toch laag genoeg was? Dan krijg je de toeslag op dat moment alsnog. 

Dit is een bericht van de Woonbond